U bent hier

Algemene Voorwaarden voor Musea

 

Dit concept is besproken tijdens de Ledenvergadering in november in het Nederlands Openluchtmuseum. Het bestuur heeft toegezegd met name artikel 8 (toeslagen) te heroverwegen. De inwerkingtreding is daarom uitgesteld. 

INLEIDING

De stichting Museumkaart heeft als doel om - in opdracht van de Museumvereniging - de Museumkaart te exploiteren. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • het verwerven van middelen voor de Museumkaart;
 • het afstemmen van de functies en waarden van de Museumkaart op de behoefte van de doelgroep en de mogelijkheden van aangesloten musea;
 • het verzorgen van de verkoop en promotie van de Museumkaart en al hetgeen daartoe behoort of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bij bovenomschreven doelstellingen houdt de stichting zoveel als mogelijk rekening met de belangen van de aangesloten Musea en de (potentiële) houders van de Museumkaart.

artikel  1               begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden telkens met een hoofletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud voorkomen.

Algemene Voorwaarden
deze Algemene Voorwaarden, zoals gepubliceerd op de Website;  

Deelnameovereenkomst
de overeenkomst tussen SMK en een Museum of Gelieerde Instelling, waarbij aan het Museum of de Gelieerde Instelling het recht wordt verleend om de Museumkaart te verkopen en te accepteren.

Gelieerde instelling
een presentatie-instelling in Nederland die door de Museumvereniging als gelieerde instelling is aangemerkt en met wie een Deelnameovereenkomst is afgesloten. Het betreft een rechtspersoon zonder winstoogmerk die ten dienste staat van de samenleving en zich beperkt tot het onderzoeken en presenteren van een collectie bestaande uit materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving en daarover informatie verstrekt voor studie, educatie en genoegen.

GTP
Gemiddelde Toegangsprijs, dat wil zeggen de rekeneenheid op basis waarvan Musea een vergoeding ontvangen voor bezoeken met een Museumkaart;

Kaarthouder 
de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

Klantenservice
de Klantenservice van Stichting Museumkaart, te bereiken via het e-mailadres klantenservice@museumkaart.nl of het postadres Antwoordnummer 311, 2900 VB Capelle aan den IJssel;

Museum
een rechtspersoon, lid van de Museumvereniging, die in Nederland een museum in stand houdt,

 • die voldoet aan de definitie van een museum die is opgesteld door de International Council of Museums (ICOM),
 • die is ingeschreven in het Museumregister,
 • die de Ethische Code voor Musea als richtlijn voor museaal handelen onverkort onderschrijft en waarborgt, en
 • met wie een Deelnameovereenkomst is afgesloten.

Museumkaart (of Kaart)
het bewijs (in de vorm van een plastic pasje) waarmee de Kaarthouder bepaalde rechten heeft, zoals:

 • gratis toegang tot een Museum tijdens reguliere openingstijden of, bij hoge uitzondering, tegen betaling van een toeslag die het Museum aan alle betalende bezoekers in rekening brengt;
 • het gebruik maken van aanbiedingen van een Museum;
 • het op verzoek ontvangen van de nieuwsbrief met Museumtips;

Museumvereniging
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd aan de Rapenburgstraat 123 te (1011 VL) Amsterdam, waarvan de leden de mogelijkheid hebben om de Museumkaart te accepteren en te verkopen;

Persoonsgegevens
de gegevens die de persoon van de Kaarthouder identificeren, zoals naam, adres, woonplaats, rekeningnummer, profielfoto en dergelijke, een en ander zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

Reguliere openingstijden
de dagen en uren waarop het Museum of de Gelieerde Instelling algemeen toegankelijk is, zoals te vinden op de website van het Museum of de Gelieerde instelling;

Reguliere toegangsprijs
het volledige en normale tarief (zonder korting of toeslag) dat geldt voor bezoekers, zoals te vinden op de website van het Museum of de Gelieerde instelling;

SMK
de Stichting Museumkaart, gevestigd aan de Rapenburgerstraat 123 te (1011 VL) Amsterdam, waaraan de Museumvereniging het beheer, de promotie en de verkoop van de Museumkaart heeft uitbesteed;

Toeslag
de door een Museum of Gelieerde Instelling aan bezoekers in rekening gebrachte extra toeslag op de Reguliere toegangsprijs, bedoeld voor het bezoeken van een Museum met een bijzondere, tijdelijke tentoonstelling;

Tijdelijke Museumkaart
de door de Kaarthouder aan de kassa van een Museum aangeschafte Museumkaart, met een initiële geldigheidsduur van 31 dagen én een maximum van vijf museumbezoeken;

Voorschriften
de door een Museum zelf opgestelde bezoekersvoorschriften, zoals openingstijden, gebruik van camera’s, huisregels en dergelijke;

Website
de website voor leden van de Museumvereniging, met het internetadres https://museumcontact.nl

artikel  2               deelnameovereenkomst en algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Deelnameovereenkomst tussen de SMK en een Museum of een Gelieerde Instelling betreffende de Museumkaart. Daar, waar in deze Algemene Voorwaarden van “Museum” wordt gesproken, wordt tevens “Gelieerde Instelling” bedoeld, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De overeenkomst komt tot stand door het – na acceptatie door SMK van het verzoek van een Museum om deel te nemen aan de Museumkaart  - door beide partijen ondertekenen van een Deelnameovereenkomst. Slechts Musea die lid zijn van de Museumvereniging of geaccepteerd zijn als Gelieerde Instelling komen in aanmerking voor deelname aan de Museumkaart.
 3. Om in aanmerking te komen voor deelname, stuurt het Museum een daartoe bestemd (en telefonisch aan te vragen) aanmeldingsformulier aan de SMK. De SMK kan voorafgaand nadere inlichtingen verlangen, zoals promotiemateriaal van het Museum of andere (al dan niet financiële) informatie.
 4. De Deelnameovereenkomst betreffende de Museumkaart heeft een duur van één jaar en gaat in hetzij op 1 januari, hetzij op 1 juli, zulks ter bepaling van de SMK. De Deelnameovereenkomst wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn door SMK gepubliceerd op de Website. De Algemene Voorwaarden worden op verzoek per e-mail kosteloos aan een Museum opgestuurd.
 6. De SMK heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de Website en treden 60 dagen na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is vermeld.
 7. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook en van wie dan ook afkomstig, is uitdrukkelijk uitgesloten.

artikel  3               voorwaarden bij deelname

 1. In geval van deelname aan de Museumkaart gelden de volgende voorwaarden:
  a. het Museum verleent gratis toegang aan houders van de Museumkaart gedurende reguliere openingstijden én wanneer reguliere toegangsprijzen van kracht zijn;
  b. het Museum zal aan het publiek duidelijk kenbaar maken dat het de Museumkaart accepteert;
  c. het Museum zal meewerken aan eventuele promotieacties van de SMK en/of de Museumvereniging ten behoeve van de Museumkaart en MuseumkaartMatch, van Museumkids, Museuminspecteurs, de Nationale Museumweek, de Museumkidsweek en andere publieksactiviteiten,  onder meer – maar niet uitsluitend - door het verspreiden van promotiemateriaal van de SMK c.q. de Museumvereniging;
  d. het Museum houdt een registratie bij van Museumkaartbezoek en ander bezoek, zoals nader omschreven in artikel 6;
  e. het Museum moet jaarlijks minimaal 6 maanden, 5 dagen per week geopend zijn, tenzij een Museum gemotiveerd kan aangeven waarom van deze voorwaarde in het specifieke geval moet worden afgeweken.
 2. Het staat het Museum vrij om naast de voorwaarden voor deelname aan de Museumkaart Voorschriften te hanteren die gelden voor bezoekers aan het Museum. Dergelijke voorschriften dienen echter voor alle bezoekers te gelden, en niet alleen voor Kaarthouders. Het staat het Museum niet vrij om voorschriften te hanteren die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of met de “Gebruiksvoorwaarden voor Museumkaarthouders” zoals op de Website gepubliceerd.

artikel  4               verkoop Museumkaart

 1. Het Museum dat met de SMK een Deelnameovereenkomst  heeft gesloten, handelt volgens de richtlijnen van de SMK, zoals deze onder meer zijn gepubliceerd op de Website. Het is het Museum niet toegestaan om aan de verkoop en acceptatie van de Museumkaart nadere voorwaarden te stellen.
 2. Verkoop van de Museumkaart door een Museum is op de volgende manieren mogelijk:
  a. via de website van het Museum of via museumkaart.nl. SMK verzendt dan de Museumkaart aan de Kaarthouder op het opgegeven woonadres in Nederland.
  b. aan de kassa van het Museum. De kaarthouder ontvangt dan een Tijdelijke Museumkaart met een geldigheidsduur van 31 dagen, te rekenen vanaf de dag dat de Museumkaart is aangeschaft. Daartoe vermeldt een Museum de aanschafdatum op de Tijdelijke Museumkaart. Met de Tijdelijke Museumkaart heeft de Kaarthouder recht op maximaal vijf museumbezoeken binnen de geldigheidsduur. De Kaarthouder kan de geldigheidsduur van de Kaart verlengen naar één jaar door zich te registreren op museumkaart.nl. Voor de geldigheidsduur blijft de dag waarop de Museumkaart is aangeschaft evenwel bepalend. Na registratie geldt geen beperking meer voor het aantal museumbezoeken.   
 3. Het Museum koopt de Museumkaart vooraf in bij de SMK en verkoopt deze tegen door de SMK vast te stellen prijzen. Het Museum ontvangt een jaarlijks vast te stellen vergoeding per verkochte Kaart. Uitbetaling van de vergoeding geschiedt conform het daartoe bepaalde in artikel 7.
 4. Beide partijen kunnen per 1 januari van ieder jaar de verkoop van de Museumkaart door het Museum beëindigen. Deze beëindiging wordt per aangetekend schrijven te kennen gegeven aan de andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

artikel  5               promotie

 1. Het Museum verbindt zich om de verkoop van de Museumkaart zo goed als mogelijk te promoten. Het wordt daarbij ondersteund door de SMK. Het Museum zal aan of bij de kassa, alsmede op de prijslijsten, aangeven dat daar de Museumkaart wordt verkocht. Daarnaast zal het Museum door middel van het door de SMK ter beschikking gestelde promotiemateriaal doorlopend kenbaar maken dat het fungeert als verkooppunt van de Museumkaart.
 2. Het Museum kan de SMK of de Museumvereniging verzoeken om haar activiteiten, alsmede speciale aanbiedingen, onder de aandacht te brengen van Kaarthouders door middel van diverse websites, de door de SMK periodiek verzorgde digitale nieuwsbrief “Museumtips” of andere door de SMK verzorgde promotieactiviteiten. Het Museum dient dit tijdig voorafgaand aan de geplande activiteit aan de SMK kenbaar te maken volgens richtlijnen op de Website.
 3. Indien er door het Museum aan de SMK of de Museumvereniging materiaal ter beschikking wordt gesteld waarop auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden (kunnen) rusten, dan is de regeling “Gebruiksvoorwaarden Publicaties” van toepassing, zoals gepubliceerd op de Website.
 4. De SMK heeft het recht om een verzoek om mee te werken aan promotie te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een weigering doet geen verplichting tot schadeloosstelling ontstaan.

artikel  6               bezoekaantallen

 1. Het Museum verplicht zich om de bezoekaantallen – zowel van Kaarthouders als van andere bezoekers – bij te houden middels een voor de SMK inzichtelijk systeem. Het Museum dient deze aantallen maandelijks binnen 15 dagen na afloop van de maand waarop de cijfers betrekking hebben te sturen op de op de Website voorgeschreven wijze Ter zake van deze verplichting verstrekt de SMK aan het Museum een locatienummer, welk locatienummer telkens bij de maandelijkse opgave dient te worden vermeld.
 2. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct verstrekken van bezoekaantallen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft tot gevolg dat de SMK de vergoeding voor bezoeken van Kaarthouders – zoals nader omschreven in artikel 7 - niet, niet tijdig of niet volledig uitkeert, zonder dat hierdoor aan de zijde van het Museum een recht op verrekening, compensatie of schadevergoeding ontstaat.

artikel  7               vergoeding en betaling

 1. De SMK betaalt het Museum een vergoeding voor ieder bezoek dat met een Museumkaart wordt afgelegd gedurende Reguliere openingstijden. Voor vergoeding van bezoeken met de Kaart gedurende tijdelijk afwijkende openingstijden en/of afwijkende toegangsprijzen dient vooraf toestemming gevraagd te worden.
 2. De vergoeding wordt berekend aan de hand van de GTP. Bij het vaststellen van de GTP gebruikt de SMK de volgende gegevens:
  a. aantal bezoeken en Reguliere toegangsprijs van volwassenen;
  b. aantal bezoeken en Reguliere toegangsprijs van junioren. Indien er verschillende leeftijdsgroepen worden gehanteerd dan betreft het de oudste groep volledig betalende jeugd;
  c. aantal bezoeken en Reguliere toegangsprijs van senioren.
 3. De berekening van de GTP geschiedt door het aantal volbetalende bezoeken van vorig kalenderjaar te vermenigvuldigen met de in lid 2 bedoelde Reguliere toegangsprijs per 1 januari van het kalenderjaar waarin het bezoek met de Kaart plaatsvindt.
  a. SMK heeft het recht om jaarlijks een plafond voor de grondslag vast te stellen, een zogenaamde cap. De cap bedraagt maximaal 1,5 keer de gewogen gemiddelde Reguliere toegangsprijs van alle deelnemende Musea.
  b. Het totaalbedrag van de in lid 2 bedoelde groepen wordt vervolgens gedeeld door het totaal aantal bezoeken rekening houdende met de zogenaamde cap. De berekening geschiedt op basis van de bezoekcijfers van het voorgaande kalenderjaar.
 4. Een Museum dat tijdig én op de voorgeschreven wijze de bezoekaantallen doorgeeft, heeft recht op een voorschot van de vergoeding van maximaal 50% van de geraamde GTP. De definitieve vergoeding over het kalenderjaar wordt berekend op basis van de inkomsten uit de verkoop van de Museumkaart en het bezoek met de Museumkaart. Betaling van de vergoeding vindt plaats binnen zes maanden na de definitieve vaststelling.
 5. Het Museum houdt recht op de vergoeding tot maximaal één jaar na afloop van het jaar waarop de vergoeding betrekking heeft. Daarna vervalt het recht op vergoeding, zonder dat de SMK gehouden is het Museum hieraan te herinneren.
 6. Een langdurige sluiting van het Museum, anders dan seizoensluiting, dient tijdig schriftelijk of per e-mail aan de SMK te worden gemeld. Indien een Museum vanwege een gedeeltelijke sluiting voor een langere periode 50% of minder van de Reguliere toegangsprijs vraagt, heeft de SMK het recht om de GTP over die periode te herzien.
 7. De SMK heeft het recht om betaling van de vergoeding op te schorten bij een vermoeden dat onjuiste gegevens zijn gerapporteerd. De SMK heeft de bevoegdheid om ten onrechte betaalde vergoedingen terug te vorderen, dan wel te verrekenen of te compenseren met vergoedingen welke een Museum reeds ontvangen heeft dan wel nog tegoed heeft.

artikel 8                toeslag

 1. Slechts incidenteel mag het Museum aan de Kaarthouder een Toeslag op de toegangsprijs in rekening brengen voor museumbezoek tijdens reguliere openingstijden, gedurende een periode met een bijzondere, tijdelijke tentoonstelling, mits die tentoonstelling vanwege de internationale allure uitzonderlijk hoge tentoonstellingskosten met zich meebrengt en de Toeslag wordt berekend voor alle betalende bezoekers.
 2. Onder een “bijzondere, tijdelijke tentoonstelling” zoals bedoeld in lid 1 wordt verstaan: een tentoonstelling die niet behoort tot de (semi-)permanent getoonde of vaste opstelling van een Museum met voor het Museum “uitzonderlijk hoge tentoonstellingskosten”, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. Hieronder worden verstaan aantoonbare hoge kosten voor verzekering, transport en presentatie van de tentoon te stellen objecten.
 3. Een Museum maakt ten minste dertien weken voor de aanvangsdatum van de tentoonstelling bij de SMK melding van het voornemen een Toeslag voor de tentoonstelling in rekening te willen brengen. Het Museum maakt daarbij gebruik van het daartoe bestemd aanmeldformulier, verkrijgbaar via de Website.
 4. Bij het niet nakomen van de bepalingen in artikel 8 lid 1 t/m 3 treedt de SMK in overleg met het Museum over de ontstane situatie. Het in dit lid bedoelde overleg zal tot doel hebben tot een structurele oplossing te komen. Bij herhaaldelijk niet nakomen van de bepalingen in artikel 8 lid 1 t/m 3 kan de SMK besluiten om de Deelnameovereenkomst met het Museum op te schorten. Indien alsnog geen structurele oplossing wordt bereikt, kan de SMK besluiten om de Deelnameovereenkomst met het Museum te beëindigen.
 5. Bij het niet nakomen van de bepalingen in artikel 8 lid 1 t/m 3 kan de SMK besluiten dat het betreffende Museum een niet terugvorderbare en zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verbeurt welke als volgt wordt berekend:
 • de vergoeding over de bezoeken door Museumkaarthouders gedurende de tentoonstellingsperiode, vermeerderd met
 • de ten onrechte van Museumkaarthouders geïnde toeslag.

De SMK heeft het recht deze boete te verrekenen met de vergoeding waarop het betreffende Museum aanspraak kan maken, zoals omschreven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede het recht om de Deelnameovereenkomst met het betreffende Museum op te schorten dan wel te beëindigen.

artikel  9               gebruik van persoonsgegevens

 1. De SMK verwerkt Persoonsgegevens van Kaarthouders in een database. De SMK geldt daarbij als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 sub d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking van de Persoonsgegevens is door de SMK aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage onder nummer M-1054116.
 2. De Persoonsgegevens worden door de SMK onder meer aangewend voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van administratieve handelingen verbonden met de Museumkaart;
  b. het informeren van Kaarthouders over wijzigingen van de Museumkaart;
  c. het informeren van Kaarthouders over speciale aanbiedingen namens Musea indien Kaarthouders toestemming hebben gegeven voor zulke promotionele mails.
 3. Het staat het Museum niet vrij om - hetzij direct, hetzij indirect - Persoonsgegevens van Kaarthouders te verwerken in de eigen (al dan niet geautomatiseerde) systemen van het Museum, nu de van de Kaarthouder verkregen toestemming voor verwerking van deze Persoonsgegevens daarop niet is gericht.

artikel 10              aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De SMK is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door misbruik van de Museumkaart of wangedrag door Kaarthouders of derden;
 2. De SMK is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van bezoekaantallen, zoals bedoeld in artikel 6  van deze Algemene Voorwaarden, noch door het op grond daarvan niet, niet tijdig of niet volledig uitbetalen van de vergoeding zoals bedoeld in artikel 7.
 3. De SMK is niet aansprakelijk voor schade door de weigering om mee te werken met promotionele activiteiten van een Museum, zoals bedoeld in artikel 5.
 4. Het Museum is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van de verwerking van Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 en 2. De SMK vrijwaart het Museum tegen vorderingen van derden die hierop betrekking hebben. De SMK is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het onrechtmatig gebruik van Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9 lid 3. Het Museum vrijwaart de SMK tegen vorderingen van derden te dier zake.

artikel  11             opzegging en beëindiging van de Deelnameovereenkomst

 1. De Deelnameovereenkomst tussen de SMK en het Museum kan door ieder der partijen onder opgaaf van redenen worden opgezegd per 1 januari van elk jaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging geschiedt per aangetekend schrijven.
 2. De Deelnameovereenkomst kan door ieder der partijen met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd indien:
  a. de andere partij, na daartoe in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn tot nakoming, haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt;
  b. er sprake is van faillissement of surseance van betaling van de andere partij,
  c. een partij de zeggenschap over haar vermogen geheel of grotendeels verliest;
  d. het betreffende Museum zijn museumregistratie verliest, of:
  e. in het geval van de SMK: het Museum de afspraken aangaande het in rekening brengen van Toeslagen aan Kaarthouders schendt.

artikel  12             slotbepalingen

 1. De Deelnameovereenkomst tussen de SMK en een Museum, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden die daarvan onderdeel uitmaken, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen door mediation worden beslecht dan wel, indien dit niet mogelijk mocht blijken te zijn dan wel partijen dat niet wensen, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig tussen partijen, indien deze op schrift zijn gesteld en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.
 4. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 8 januari 2018 en kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Musea 2018”.
Tags 
Museumkaart
Dossiers 
Museumkaart

Reacties