U bent hier

Ethische code

In 2004 is tijdens de Algemene Vergadering van ICOM in Seoel (Korea) een geheel vernieuwde ICOM Code of Ethics for Museums aangenomen. De Nederlandse vertaling hiervan is voorbereid door een kleine werkgroep en besproken in de Ethische Codecommissie voor Musea. Daarna is hij formeel goedgekeurd door het besturen van ICOM-Nederland en de Museumvereniging. De vertaling van de Ethische Code voor Musea is nu de basis voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland en uiteraard ook in een Engelse versie beschikbaar. Het is de derde versie, na de eerste Nederlandse druk in 1991 - herzien in 1999 - van de Gedragslijn Museale Beroepsethiek.
 

Ethische Codecommissie voor Musea:

  • drs. Hetty Berg MMA, manager museale zaken, Joods Historisch Museum

  • mr. Prof. Ted de Boer, emeritus hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking, Universiteit van Amsterdam

  • prof. dr. Wayne Modest, bijzonder hoogleraar vanwege het Nationaal Museum van Wereldculturen, Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd Research Center for Material Culture

  • mr. Rob Polak, voorzitter, juridisch adviseur

  • drs. Lisette Pelsers, directeur Kröller-Müller Museum

  • drs. Steph Scholten, directeur Erfgoed van de Universiteit van Amsterdam

Secretaris Ethische Codecommissie: drs. Andrea Kieskamp
Als houvast bij ethische kwesties en middel tot zelfregulering bewijst de Ethische Code het museumveld goede diensten. De Museumvereniging heeft in haar lidmaatschapsvoorwaarden opgenomen dat van de leden van de Museumvereniging wordt verwacht dat zij de Ethische Code voor Musea (voorheen de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek) als uitgangspunt van hun handelen hanteren. Eenzelfde voorwaarde hanteert de Stichting Het Nederlands Museumregister voor geregistreerde musea.

De Ethische Codecommissie voor Musea - voorheen Commissie Museale Gedragslijn - is in 1991 ingesteld door de Nederlandse Museumvereniging, ICOM-Nederland, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, de Stichting Museumjaarkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea om te adviseren ter zake van of als toetsing aan de Ethische Code.

Adviesaanvragen
De Ethische Code voor Musea is een document waar de Codecommissie ook nieuwe ethische kwesties aan kan toetsen. Adviesaanvragen kan men schriftelijk bij de Ethische Codecommissieleden indienen via een van de organisaties die de Commissie in 1991 hebben ingesteld. Post voor de Ethische Code Commissie voor Musea kan gestuurd worden naar Postbus 2975, 1011 VL Amsterdam.

Adviezen
Advies inzake het Wereldmuseum (september 2015)

Het bestuur heeft kennis genomen van het advies van de Ethische Codecommissie voor Musea over het Wereldmuseum. Aanleiding voor het advies was de quickscan die de gemeente Rotterdam naar het museum liet uitvoeren en in april publiceerde. Daarin werden meerdere schendingen van de ethische code geconstateerd. De Codecommissie is door het bestuur gevraagd de conclusies in de quickscan te beoordelen.

In het advies geeft de commissie aan dat de conclusies in de quickscan gegrond zijn. Verder verbindt de commissie enkele algemeen geldende conclusies als nadere interpretatie van de code (samengevat):

  1. Ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling is speciale voorzorg vereist indien de bruikleengever van een object tevens sponsor is van een tentoonstelling of deel uitmaakt van het bestuur, de raad van toezicht of het museale beroepsveld. Dit brengt met zich dat het uitlenen van objecten uit de collectie aan sponsoren alleen is toegestaan indien de wederzijdse verplichtingen voldoende duidelijk zijn omschreven.

  2. Ter naleving van de bepaling dat collecties niet als handelswaar mogen worden gebruikt, is het afstoten van voorwerpen die relatief kort daarvoor zijn aangeschaft in beginsel in strijd met de Code en de LAMO. 

Het bestuur neemt dit advies over.

Het advies is gedeeld met het Wereldmuseum en met hen besproken. Het bestuur heeft overwogen of de geconstateerde overtredingen aanleiding zijn om het lidmaatschap van het museum ter discussie te stellen. Het komt tot de conclusie dat dit niet opportuun is, nu het museum onder het gezag van een nieuwe leiding is, die orde op zaken stelt en verklaart zich volledig aan de verplichtingen van het lidmaatschap te onderwerpen. Het bestuur heeft bovendien kennis genomen van de rapportage van het museum aan de gemeente Rotterdam en is ervan overtuigd dat het museum de verplichtingen van het lidmaatschap kan nakomen. Verder is het bestuur met het museum overeen gekomen dat het in 2016 herijkt wordt door het Museumregister.

De eerder uitgebrachte adviezen kunt u hieronder downloaden:

Dossiers 
Ethische code

Reacties