U bent hier

Publicatie: Rondleidersonderzoek 2019

Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor de inzet van rondleiders bij de drie pleinmusea in Amsterdam in relatie tot de wet DBA en het arbeidsrecht


> Download publicatie

Dit rapport geeft een samenvatting weer van de bevindingen van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor de inzet van rondleiders (waaronder ook inbegrepen workshopdocenten, museumdocenten en acteurs) bij de drie pleinmusea in Amsterdam in relatie tot de wet DBA en het arbeidsrecht. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2018 tot en met maart 2019.

De opdrachtgevers voor het onderzoek zijn de drie pleinmusea in Amsterdam, zijnde het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Gogh Museum. Alle drie bieden verschillende soorten rondleidingen en workshops aan voor bezoekers en het onderwijs. Zij doen dit grotendeels op de museumlocaties, maar ook in de stad (outreach programma, bijvoorbeeld op scholen en bij centra voor ouderen) vinden deze activiteiten plaats.

Door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) is het niet meer vanzelfsprekend dat de rondleiders op basis van een Overeenkomst van Opdracht als ZZP’er kunnen worden ingezet bij de drie pleinmusea. Een door de beroepsvereniging voor rondleiders (BRAM) opgestelde modelovereenkomst is door de belastingdienst goedgekeurd in de zomer van 2018, maar blijkt o.a. na overleg met de belastingdienst niet toepasbaar voor de huidige situatie van de drie pleinmusea.

Derhalve hebben de drie pleinmusea aan Solon management & organisatie gevraagd om alle verschillende juridische mogelijkheden voor de inzet van rondleiders in kaart te brengen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn onder meer de mogelijkheid om als museum op kwaliteit te kunnen sturen dan wel op andere wijze kwaliteit en uniformiteit van de rondleidingen en/of programma’s te kunnen waarborgen. Er is gevraagd om dit in kaart te brengen middels verschillende scenario’s, waarbij ook samenwerking tussen de drie musea op dit vlak onderzocht is. De scenario’s variëren van het zelf in dienst nemen, al dan niet via een samenwerkingsverband (gezamenlijke BV, inlenen van elkaar), het inhuren via een derden partij, de inzet van lobby voor een uitzonderingspositie, tot de verkenning van het blijven toepassen van inhuur op ZZP-basis.

Tijdens het onderzoek zijn diverse aspecten rondom het werken als rondleider bij de drie pleinmusea bekeken, zowel vanuit HR en management perspectief als vanuit educatief perspectief. Zo zijn onder meer de handleidingen, het instructiemateriaal, de wijze van evalueren, huidige contractvormen en de wijze van inroosteren bekeken.

Leeswijzer en doel van deze samenvatting
Onderhavige samenvatting laat op hoofdlijnen de bevindingen zien van het onderzoek. Deze samenvatting is opgesteld in opdracht van de drie pleinmusea met als doel de opgedane kennis t.a.v. de verschillende scenario’s bij het rondleidersvraagstuk te delen met de collega musea. Belangrijk is het daarbij te vermelden dat de werkwijze in de praktijk bij de drie pleinmusea en de rondleiders leidend is geweest voor de adviseringen over de mogelijkheden van de scenario’s. De praktijksituatie kan bij elke museumorganisatie weer anders zijn. Daardoor kunnen er geen directe conclusies voor andere musea worden getrokken op basis van dit rapport. Wel kunnen collega musea de overwegingen en analyses van de huidige praktijksituatie en de beschikbare scenario’s voor de pleinmusea als handvatten gebruiken voor de eigen analyse.

> Download publicatie

Dossiers 
Werkgeverszaken

Reacties