U bent hier

Q&A museumprotocol update 14.10.2020

Wat is er veranderd in het herziene protocol?
Het herziene protocol is te vinden in de bijlage rechtsboven. Daarin zijn wijzigingen herkenbaar gemaakt met groen gemarkeerde teksten. Wijzigingen in het protocol ten opzichte van de versie die van kracht werd op 29 september jl. betreffen:

• Gezelschap: maximaal 4 mensen uit verschillende huishoudens.

• Bezoekers vanaf 13 jaar, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers dragen in het museum een niet-medisch mondkapje.

• Informeer bij je veiligheidsregio of het museumprotocol ook voldoet aan de regionale verplichtingen.

Bij groepsarrangementen of -activiteiten gaat het om maximaal 30 bezoekers (exclusief personeel) per binnenruimte voor zover geplaceerd of één gezelschap of huishouden buiten.

• Tenzij het echt niet anders kan, werkt een ieder thuis. Voor kantoorwerkzaamheden geldt het protocol “Veilig naar kantoor”.

• Restaurants en koffiebars zijn gesloten, ook als zij niet van buitenaf toegankelijk zijn

1. Wanneer is het herziene protocol van kracht?
Het herziene protocol is vanaf 15 oktober van kracht de regel bij musea.

2. Is dit een definitief protocol?
Het herziene protocol geldt per 14 oktober 2020. Op basis van nieuwe inzichten van het RIVM kunnen aanpassingen van het protocol echter opnieuw noodzakelijk blijken. In het slechtste geval gaat het om een verzwaring van de maatregelen en opnieuw tijdelijke sluiting; dat kan landelijk maar ook lokaal/regionaal zijn. Maar het kan ook zijn dat gaandeweg maatregelen verder versoepeld worden en het protocol nog minder strikt zal worden. De volksgezondheid is daarin leidend.

3. Waarom een protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea?
Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken zonder dat musea gesloten moeten blijven.

4. Onder welke voorwaarde mag een museum heropenen?
Voorwaarde voor heropening van een museum is dat het aan het protocol voldoet.

5. Waarom zouden musea op dit moment open blijven voor publiek?
Steeds meer mensen hebben na beperking van hun fysieke vrijheid behoefte te ontspannen en troost en inspiratie te vinden in onder andere kunst, cultuur en erfgoed. De Nederlandse musea bewaren, beheren, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. En dat uitermate geschikt is om je in cultureel opzicht te ontplooien. En musea ontvangen graag weer bezoek!

6. Is een museum op grond van dit protocol verplicht te heropenen?
Verantwoordelijkheid voor heropening van het museum ligt bij de bestuurder/het bestuur van het museum. Dit geldt ook voor het inregelen van dit protocol en de technische realisatie ervan. Het museum dient zelf af te wegen of heropening haalbaar is, ook in personele en financiële zin.

MUSEUMBEZOEK
7. Wat betekent het herziene protocol voor de samenstelling van een huishouden?

De rijksoverheid verstaat onder een huishouden echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.

8. Is spontaan museumbezoek nog toegestaan als er ruimte is in het museum?
Nee, helaas is spontaan bezoek niet mogelijk. Reservering vooraf, telefonisch of online, is een verplichting voorafgaand aan museumbezoek. Dit om het aantal reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken en daarmee verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

9. Zijn zakelijke evenementen, groepsactiviteiten en andere groepsarrangementen toegestaan?
Zakelijk evenementen zijn niet toegestaan. Andere arrangementen zijn binnen alleen toegestaan mits geplaceerd en voor maximaal 30 personen. Feitelijk zijn rondleidingen dus niet mogelijk. Een lezing met vaste zitplaatsen is wel mogelijk in een aparte binnenruimte.

10. Zijn educatieve activiteiten toegestaan?
Educatieve activiteiten mogen plaatsvinden. Hierbij zijn de betreffende protocollen voor het onderwijs én het museumprotocol van toepassing. We raden musea en scholen hierover met elkaar af te stemmen.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de middelbare scholen, die weer volledig opengaan. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht. Let op, controleer bij educatieve activiteiten steeds het meest recente onderwijsprotocol onder deze link.

11. Is het dragen van een mondkapje verplicht?
Bezoekers vanaf 13 jaar, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers dragen in het museum een niet-medisch mondkapje. Dit is een plicht die wordt uitgebreid van het OV naar publieke binnenruimtes.

12. Mag mijn museumrestaurant nog open zijn?
Nee. Restaurant en koffiebars in het museum zijn gesloten. Dit geldt ook als restaurant en koffiebars niet van buitenaf toegankelijk zijn. Alle zelfservice en afhaalbuffetten zijn dus ook gesloten.

WERKNEMERS EN MUSEUM INTERN
13. Als het museum open is, werkt iedereen dan op kantoor?

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor museummedewerkers die niet noodzakelijk zijn om open te kunnen voor publiek.   De overheid wil voorkomen dat de druk op het openbaar vervoer en de drukte op straat toenemen waardoor de groeifactor van coronabesmettingen zou stijgen. Het streven is die factor beneden 1 te houden om exponentiële groei van besmettingen te voorkomen.    

14. Wat betekent het protocol voor de inzet van vrijwilligers?
De definitie van risicogroepen is in het herziene protocol beperkt waar het gaat om 70+ers tot kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden; dit geldt dus ook voor vrijwilligers. Dit betekent dat inzet van 70+ vrijwilligers, mits zij niet tot de ‘kwetsbare oudere die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden’ horen, weer ingezet mogen worden als zij dat zouden willen.
Wat betreft inzet van mensen uit de risicogroepen is het goed om te weten dat vanwege eventuele (bestuurlijke) aansprakelijkheid van musea in het protocol wordt ontraden om medewerkers en vrijwilligers uit risicogroepen in te zetten; niet verboden en ook niet aangemoedigd. Dat geldt medewerkers én vrijwilligers. Maar het inzetten van iemand uit een risicogroep blijft de verantwoordelijkheid van het bestuur of de bestuurder van het museum. Het is niet ondenkbaar dat iemand uit een risicogroep die aan het werk gaat, ziek wordt (of erger) en daarna het museum aansprakelijk stelt dat het onzorgvuldig is geweest of druk heeft uitgeoefend om aan het werk te gaan. Het arbeidsrecht beschermt medewerkers tegen deze druk en onzorgvuldigheden en volgens het arrest van de Hoge Raad geldt die bescherming net zo voor vrijwilligers. Dergelijke aansprakelijkheid is niet op voorhand uit te sluiten. Medewerkers en vrijwilligers in de risicogroep mogen  zich niet onder druk gezet kunnen voelen om hun werkzaamheden te hervatten.
Voor het publiek geldt dat een ieder die geen gezondheidsklachten heeft, zich houdt aan de hygiënemaatregelen én de bezoekvoorwaarden, welkom is - ook dat is de lijn van de overheid. Dat dit kan betekenen dat je als vrijwilliger of medewerker niet aan de slag kan, maar wel als bezoeker naar het museum mag - is inderdaad zo. Het protocol volgt de richtlijnen van de overheid.

15. Rol Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Ondernermingsraad (OR)
Rondom heropening van het museum en naleving van het protocol is het waardevol als een PVT of OR in een museum haar adviserende taak waar kan maken en ook bij collega’s actief ophaalt wat er speelt en wat er leeft.

16. Is een museum verplicht een coronaverantwoordelijke aanwijzen?
Het protocol schrijft voor dat er in elk museum een functionaris wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert.

17. Moeten de bezoekvoorwaarden worden aangepast?
Omdat elk museum (geheel of gedeeltelijk) eigen bezoekvoorwaarden hanteert, is het niet mogelijk om een algemeen geldende formulering voor te stellen. Musea communiceren de voorwaarden voor veilig en verantwoord bezoek op verschillende manieren, bijvoorbeeld op de eigen website en bij de entree op posters en schermen. Dat betreft de tijdelijke aangescherpte voorwaarden voor bezoek in deze tijd. Het is dus raadzaam om voor je eigen situatie na te gaan in hoeverre de bezoekvoorwaarden moeten worden aangepast aan de huidige situatie. Daarnaast kunnen sommige veiligheidsregio’s een oproep doen tot aanvullende bezoekvoorwaarden. Het is aan ieder museum na te gaan wat nodig en mogelijk is.

RIJK, VEILIGHEIDSREGIO & GEMEENTE
18. Wat betekent het dat de overheid vrijheden weer kan inperken als het coronavirus onverhoopt weer oplaait?

De gedachte van de overheid achter de stapsgewijze openstelling van de samenleving is dat bij een uitbraak van het coronavirus er ook weer striktere maatregelen genomen kunnen worden. Totdat er een vaccin is en nog geen sprake is van immuniteit tegen dit virus, kan indammen van het virus opnieuw vragen om een inperking van vrijheden ter bescherming van de volksgezondheid voor alle groepen en leeftijden. Deze inperking stelt de overheid in staat om de capaciteit op de Intensive Care’s (IC) door het land op peil te houden.

19. Wat is de rol van de veiligheidsregio?
Nederland kent 25 veiligheidsregio’s die bevoegdheden hebben in geval van o.a. crisisbeheersing. Elke veiligheidsregio heeft een regionaal beleidsteam. Dat team bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie en de voorzitter(s) van betrokken waterschappen. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio die tevens korpsbeheerder van de regiopolitie is. De voorzittende burgemeester krijgt de bevoegdheden die bij een lokale crisis de burgemeester toekomen waaronder de noodverordening. In tegenstelling tot een reguliere noodverordening hoeft deze niet door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Het kan zijn dat het regionaal beleidsteam aanleiding ziet om strengere of soepeler eisen op te leggen in geval van heropening van musea waarbij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea het vertrekpunt vormt. Het is daarom raadzaam met je eigen veiligheidsregio af te stemmen om zeker te weten dat je als museum aan alle voorwaarden voor opening voldoet.
Vanzelfsprekend doet de museumsector er alles aan om een veilig museumbezoek mogelijk te maken en een veilige werkplek te bieden in het museum. Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen er toch sprake zijn van een uitbraak dan kan de veiligheidsregio besluiten om gebouwen voor 14 dagen te sluiten als alsnog blijkt dat er een uitbraak is die aan de werkplek gerelateerd is.

20. Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente handhaaft het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea en kan helpen bij het inregelen van anderhalve meter afstand in de openbare ruimte.

21. Wie handhaaft de naleving van het protocol?
Bij verschillende partijen liggen verschillende verantwoordelijkheden. Zo handhaaft de gemeente het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea en kan helpen bij het inregelen van anderhalve meter afstand in de openbare ruimte. Daarom is het advies van de Museumvereniging dat als een museum wil heropenen, het contact opneemt met de gemeente van vestiging.
Naleving van het protocol door publiek wordt door het museum zelf gehandhaafd en in het bijzonder door de collega die dit ‘als coronaverantwoordelijke’ als specifieke taak heeft. Daarbij geldt dat:

• Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij de voorschriften.

• Hierbij zijn de bezoekvoorwaarden van het betreffend museum de ondergrens en leidraad.

• Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf ze weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand.

• Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren.

• Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert.

• Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

• Het museum heeft de verantwoordelijkheid om de naleving van het protocol door de bezoekers te controleren. Dit kan zowel gedaan worden door de reguliere medewerkers als door de beveiliging. Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

MUSEUMVERENIGING
22. Hoe zet de Museumvereniging zich in om het publieksbereik - in de regio - te versterken?

De Museumvereniging zet zich in voor herstel van vraaguitval onder publiek, onder meer door Museumkaarthouders te informeren en activeren om binnen de voorwaarden van het museumprotocol toch musea te (blijven) bezoeken. Vanuit de Museumkaart versturen we daarom ook weer regionale tips. Voor musea en andere culturele organisaties is de oproep om vooral samen te werken aan regionale campagnes. Met de minister van OCW hebben we als Museumvereniging ook gesproken over een landelijke campagne die lokaal en regionaal bezoek stimuleert. Dergelijke campagnes vragen namelijk een aanzienlijke investering, mede gezien de lange looptijd.

23. Welke consequenties kan het hebben als een museum zich niet aan het protocol houdt?
Het museum is verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op locatie. Het museum mag de bezoeker die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen. Daarom is het noodzakelijk de regels kenbaar te maken en het eigen toezicht te organiseren. De Museumvereniging zal het protocol met posters en dergelijke ondersteunen. Daarnaast kan de veiligheidsregio, gemeente of politie handelingen controleren, boetes uitdelen of tot sluiting overgaan.

24. Toolkit bij het protocol veilig en verantwoord heropenen van musea
De Museumvereniging heeft een toolkit voor signing en wayfinding in lijn met het protocol en in de huisstijl van de Museumkaart ontwikkeld. Hiermee kan het museum zelf voldoende afdrukken verzorgen. Deze toolkit staat op Museumcontact.nl.

ONLINE TICKETING
25. Vergeet de Museumkaart niet in het museum te laten scannen, ook bij online reserveren! 

Goed om te weten is dat, ondanks dat vooraf is gereserveerd, de Museumkaart bij de entree gescand moeten worden voor de registratie van het bezoek. Let daarop, want zonder die scan is er geen Museumkaartvergoeding mogelijk.

25. Is een check op gezondheidsklachten nog verplicht?
Ja, een gezondheidscheck bij reservering én bij de entree dat bezoekers geen gezondheidsklachten hebben is verplicht. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor groepsactiviteiten en andere groepsarrangementen (zie vraag 9 hierboven). Ook blijft de bepaling van kracht dat mensen met gezondheidsklachten thuis moeten blijven en geen toegang hebben. In de toolkit is een pictogram opgenomen dat bezoekers erop wijst dat toegang alleen mogelijk is als er geen sprake is van gezondheidsklachten.

26. Moet ik gegevens registreren van bezoekers?
Ja, dat is verplicht. De registratie van contactgegevens van bezoekers vindt plaats om contactonderzoek door de GGD mogelijk te maken.  Als je bezoekersgegevens registreert, let dan op dat het in lijn is met het privacystatement van het museum en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

27. Ik heb vanwege een eerder protocol gegevens geregistreerd van bezoekers. Hoe om te gaan met deze gegevens?
Musea hebben in lijn met een eerder protocol bezoekersgegevens geregistreerd. We raden je aan deze gegevens na maximaal drie maanden te vernietigen; dat is een redelijke termijn in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Reacties

Graag zou ik horen hoe het verloopt als er een bezoeker in het museum is geweest met corona. De GGD Zeeland vertelde mij dat als dit gebeurt de andere bezoekers niet gewaarschuwd hoeven te worden, tenzij er sprake is geweest van nauw contact (d.w.z. minder dan 1,5m afstand gedurende meer dan 15 minuten). Ik ben benieuwd of er ook andere ervaringen zijn?
Graag reageer ik op de zinvolle vraag van Claudia. Het is aan te raden dat de functionaris die de naleving van het museumprotocol controleert in het geval van een bezoeker die positief getest is contact opneemt met de GGD. Vanzelfsprekend dient het advies van de GGD om de andere bezoekers van het desbetreffende tijdslot wel óf niet te waarschuwen opgevolgd te worden. Daarbij dient opgemerkt dat onder de huidige aanscherping van het museumprotocol het zeer onwaarschijnlijk dient te zijn dat bezoekers blootgesteld zijn aan contact met andere bezoekers op minder dan 1,5 meter gedurende meer dan 15 minuten. Lodewijk Kuiper, Museumvereniging
Claudia Urru schreef:
Graag zou ik horen hoe het verloopt als er een bezoeker in het museum is geweest met corona. De GGD Zeeland vertelde mij dat als dit gebeurt de andere bezoekers niet gewaarschuwd hoeven te worden, tenzij er sprake is geweest van nauw contact (d.w.z. minder dan 1,5m afstand gedurende meer dan 15 minuten). Ik ben benieuwd of er ook andere ervaringen zijn?