U bent hier

Q&A Museumprotocol update 17 november 2020

1. In welk  risiconiveau bevinden we ons nu?
Per 19 november 2020 00.00 uur bevinden we ons in risiconiveau 'Zeer ernstig’.

2. Wat betekent dat risico voor mijn museum?
Rechtsboven vind je een herzien protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek. Nieuw daarin is een routekaart voor musea die in lijn is met de routekaart van de overheid. Er zijn vijf risiconiveaus: Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig, Zeer ernstig, Extra zware maatregelen. De risiconiveaus uit de routekaart voor musea zijn verwerkt in het protocol. Daardoor is het vanaf nu beter mogelijk je voor te bereiden op op- en afschalen naar risiconiveaus, afhankelijk van het kabinetsbeleid.

3. Is dit een definitief protocol?
Het museumprotocol inclusief deze routekaart musea is gebaseerd op de huidige testcapaciteit en behandelmogelijkheden. Zodra betrouwbare sneltests grootschalig ter beschikking zouden komen, en/of vaccins en medicatie beschikbaar zijn, kan dat de routekaart en het museumprotocol beïnvloeden. Ook inzichten uit fieldlabs en andere ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op de maatregelen. Want omgang met de coronapandemie is vooral gebaseerd op voortschrijdend inzicht, zo ook in de museumsector. 

4. Waarom een protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek?
Doel van het protocol voor veilige en verantwoord museumbezoek is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. De maatregelen in het protocol zijn bedoeld om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken.

5. Onder welke voorwaarde mag een museum open voor publiek?
Voorwaarde is dat het museum voldoet aan het protocol veilig en verantwoord museumbezoek, mits geen sprake is van veiligheidsniveau Extra zware maatregelen.

6. Wat is het belang van museumbezoek door publiek?
Steeds meer mensen hebben na beperking van hun fysieke vrijheid behoefte te ontspannen en troost en inspiratie te vinden in onder andere kunst, cultuur en erfgoed. De Nederlandse musea bewaren, beheren, interpreteren en presenteren een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Juist nu bieden musea immers een lichtpuntje aan publiek in een buitengewoon zware tijd.

7. Is een museum op grond van dit protocol verplicht publiek te ontvangen?
De mogelijkheid om open te zijn voor publiek is afhankelijk van het risiconiveau. Alleen in het risiconiveau Extra zware maatregelen is openstelling voor publiek niet toegestaan. Verantwoordelijkheid voor openstelling van het museum ligt bij de bestuurder/het bestuur van het museum. Dit geldt ook voor het inregelen van dit protocol en de technische realisatie ervan. Het museum dient zelf af te wegen of openstelling haalbaar is, ook in personele en financiële zin.

MUSEUMBEZOEK
8. Wat betekent het museumprotocol voor de samenstelling van een huishouden?
Het museumprotocol volgt de rijksoverheid en verstaat onder een huishouden echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden.

9. Is spontaan museumbezoek nog toegestaan als er ruimte is in het museum?
Afhankelijk van het risiconiveau is reservering vooraf, telefonisch of online, al dan niet een verplichting voorafgaand aan museumbezoek. Zie bepaling 5 in het protocol. 

10. Zijn groepsactiviteiten en andere groepsarrangementen toegestaan?
Afhankelijk van het risiconiveau zijn ze in verschillende mate toegestaan, zie bepaling 18 en 19 in het protocol. Nieuw is dat rondleidingen mogelijk zijn, mits het een privé-rondleiding is voor maximaal 4 personen. Voor familierondleidingen geldt ook een maximum van 4 personen of een huishouden bestaande uit maximaal 6 personen van wie maximaal 4 personen boven de 12 jaar.

11. Zijn educatieve activiteiten toegestaan?
Educatieve activiteiten mogen plaatsvinden. Hierbij zijn de betreffende protocollen voor het onderwijs én het museumprotocol van toepassing. We raden musea en scholen aan hierover met elkaar af te stemmen. Afhankelijk van het risiconiveau zijn ze in verschillende mate toegestaan, zie bepaling 20 in het protocol.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de middelbare scholen, die weer volledig opengaan. De 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

12. Is het dragen van een mondkapje verplicht?
Dragen van een niet-medisch mondkapje in het museum geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers, indien het risiconiveau dat voorschrijft.

13. Mag mijn museumrestaurant nog open zijn?
De regels voor publiek voor gebruik van horecavoorzieningen zijn afhankelijk van het risiconiveau, zie bepaling 21 van het protocol. In het huidige risiconiveau mogen in of bij musea geen consumpties worden verkocht om ter plekke op te eten. In openluchtmusea is afhalen op het buitenterrein wel toegestaan.

WERKNEMERS EN MUSEUM INTERN
14. Als het museum open is, werkt iedereen dan op kantoor?
Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor museummedewerkers die niet noodzakelijk zijn om open te kunnen voor publiek.   De overheid wil voorkomen dat de druk op het openbaar vervoer en de drukte op straat toenemen waardoor de groeifactor van coronabesmettingen zou stijgen. Het streven is die factor beneden 1 te houden om exponentiële groei van besmettingen te voorkomen.    

15. Wat betekent het protocol voor de inzet van vrijwilligers?
De definitie van risicogroepen is in het herziene protocol beperkt waar het gaat om 70+ers tot kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden; dit geldt dus ook voor vrijwilligers. Dit betekent dat inzet van 70+ vrijwilligers, mits zij niet tot de ‘kwetsbare oudere die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden’ horen, weer ingezet mogen worden als zij dat zouden willen.
Wat betreft inzet van mensen uit de risicogroepen is het goed om te weten dat vanwege eventuele (bestuurlijke) aansprakelijkheid van musea in het protocol wordt ontraden om medewerkers en vrijwilligers uit risicogroepen in te zetten; niet verboden en ook niet aangemoedigd. Dat geldt medewerkers én vrijwilligers. Maar het inzetten van iemand uit een risicogroep blijft de verantwoordelijkheid van het bestuur of de bestuurder van het museum. Het is niet ondenkbaar dat iemand uit een risicogroep die aan het werk gaat, ziek wordt (of erger) en daarna het museum aansprakelijk stelt dat het onzorgvuldig is geweest of druk heeft uitgeoefend om aan het werk te gaan. Het arbeidsrecht beschermt medewerkers tegen deze druk en onzorgvuldigheden en volgens het arrest van de Hoge Raad geldt die bescherming net zo voor vrijwilligers. Dergelijke aansprakelijkheid is niet op voorhand uit te sluiten. Medewerkers en vrijwilligers in de risicogroep mogen  zich niet onder druk gezet kunnen voelen om hun werkzaamheden te hervatten.
Voor het publiek geldt dat eenieder die geen gezondheidsklachten heeft, zich houdt aan de hygiënemaatregelen én de bezoekvoorwaarden, welkom is - ook dat is de lijn van de overheid. Dat dit kan betekenen dat je als vrijwilliger of medewerker niet aan de slag kan, maar wel als bezoeker naar het museum mag - is inderdaad zo. Het protocol volgt de richtlijnen van de overheid.

16. Rol Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of Ondernemingsraad (OR)
Rondom heropening van het museum en naleving van het protocol is het waardevol als een PVT of OR in een museum haar adviserende taak waar kan maken en ook bij collega’s actief ophaalt wat er speelt en wat er leeft.

17. Is een museum verplicht een coronaverantwoordelijke aan te wijzen?
Het protocol schrijft voor dat er in elk museum een functionaris wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert.

18. Moeten de bezoekvoorwaarden worden aangepast?
Omdat elk museum (geheel of gedeeltelijk) eigen bezoekvoorwaarden hanteert, is het niet mogelijk om een algemeen geldende formulering voor te stellen. Musea communiceren de voorwaarden voor veilig en verantwoord bezoek op verschillende manieren, bijvoorbeeld op de eigen website en bij de entree op posters en schermen. Dat betreft de tijdelijke aangescherpte voorwaarden voor bezoek in deze tijd. Het is dus raadzaam om voor je eigen situatie na te gaan in hoeverre de bezoekvoorwaarden moeten worden aangepast aan de huidige situatie. Daarnaast kunnen sommige veiligheidsregio’s een oproep doen tot aanvullende bezoekvoorwaarden. Het is aan ieder museum na te gaan wat nodig en mogelijk is.

RIJK, VEILIGHEIDSREGIO & GEMEENTE
19. Wat betekent het dat de overheid risiconiveaus op of af kan schalen afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus?
De gedachte van de overheid achter het gebruik van de routekaart is dat afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus maatregelen kunnen worden aangepast. Totdat er een vaccin is en nog geen sprake is van immuniteit tegen dit virus, kan indammen van het virus opnieuw vragen om een inperking van vrijheden ter bescherming van de volksgezondheid voor alle groepen en leeftijden. Deze inperking stelt de overheid in staat om de capaciteit op de Intensive Care’s (IC) door het land op peil te houden.

20. Wat is de rol van de veiligheidsregio?
Nederland kent 25 veiligheidsregio’s die bevoegdheden hebben in geval van o.a. crisisbeheersing. Elke veiligheidsregio heeft een regionaal beleidsteam. Dat team bestaat uit de burgemeesters van de betrokken gemeenten, de Hoofdofficier van Justitie en de voorzitter(s) van betrokken waterschappen. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio die tevens korpsbeheerder van de regiopolitie is. De voorzittende burgemeester krijgt de bevoegdheden die bij een lokale crisis de burgemeester toekomen waaronder de noodverordening. In tegenstelling tot een reguliere noodverordening hoeft deze niet door de gemeenteraad te worden bekrachtigd. Het kan zijn dat het regionaal beleidsteam aanleiding ziet om strengere of soepeler eisen op te leggen in geval van heropening van musea waarbij het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea het vertrekpunt vormt. Het is daarom raadzaam met je eigen veiligheidsregio af te stemmen om zeker te weten dat je als museum aan alle voorwaarden voor opening voldoet.
Vanzelfsprekend doet de museumsector er alles aan om een veilig museumbezoek mogelijk te maken en een veilige werkplek te bieden in het museum. Mocht ondanks alle voorzorgsmaatregelen er toch sprake zijn van een uitbraak dan kan de veiligheidsregio besluiten om gebouwen voor 14 dagen te sluiten als alsnog blijkt dat er een uitbraak is die aan de werkplek gerelateerd is.

21. Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente handhaaft het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea en kan helpen bij het inregelen van anderhalve meter afstand in de openbare ruimte.

22. Wie handhaaft de naleving van het protocol?
Bij verschillende partijen liggen verschillende verantwoordelijkheden. Zo handhaaft de gemeente het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea en kan helpen bij het inregelen van anderhalve meter afstand in de openbare ruimte. Daarom is het advies van de Museumvereniging dat als een museum wil heropenen, het contact opneemt met de gemeente van vestiging.
Naleving van het protocol door publiek wordt door het museum zelf gehandhaafd en in het bijzonder door de collega die dit ‘als coronaverantwoordelijke’ als specifieke taak heeft. Daarbij geldt dat:

  • Veiligheid van bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en leveranciers staat centraal bij de voorschriften;
  • Hierbij zijn de bezoekvoorwaarden van het betreffend museum de ondergrens en leidraad;
  • Musea behouden zich verder het recht voor om bezoekers, leveranciers of medewerkers toegang tot het bedrijf ze weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand;
  • Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het protocol en die dit ook actief controleren;
  • Er is een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor de naleving van het protocol en de naleving ook actief controleert;
  • Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden, wordt verzocht hun bezoek te beëindigen;
  • Het museum heeft de verantwoordelijkheid om de naleving van het protocol door de bezoekers te controleren. Dit kan zowel gedaan worden door de reguliere medewerkers als door de beveiliging. Bezoekers die zich niet aan dit protocol houden worden verzocht hun bezoek te beëindigen.

MUSEUMVERENIGING
23. Hoe zet de Museumvereniging zich in om het publieksbereik - in de regio - te versterken?
De Museumvereniging zet zich in voor herstel van vraaguitval onder publiek, onder meer door Museumkaarthouders te informeren en activeren om binnen de voorwaarden van het museumprotocol toch musea te (blijven) bezoeken. Vanuit de Museumkaart versturen we daarom regionale- en online tips. Voor musea en andere culturele organisaties is de oproep om vooral samen te werken aan regionale campagnes. Met de minister van OCW hebben we als Museumvereniging ook gesproken over een landelijke campagne die lokaal en regionaal bezoek stimuleert, zodra het gepast is. Dergelijke campagnes vragen namelijk een aanzienlijke investering, mede gezien de lange looptijd.

24. Welke consequenties kan het hebben als een museum zich niet aan het protocol houdt?
Het museum is verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op locatie. Het museum mag de bezoeker die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen. Daarom is het noodzakelijk de regels kenbaar te maken en het eigen toezicht te organiseren. De Museumvereniging zal het protocol met posters en dergelijke ondersteunen. Daarnaast kan de veiligheidsregio, gemeente of politie handelingen controleren, boetes uitdelen of tot sluiting overgaan.

25. Toolkit bij het protocol veilig en verantwoord heropenen van musea
De Museumvereniging heeft een toolkit voor signing en wayfinding in lijn met het protocol en in de huisstijl van de Museumkaart ontwikkeld. Hiermee kan het museum zelf voldoende afdrukken verzorgen. Deze toolkit staat op Museumcontact.nl.

ONLINE TICKETING
26. Vergeet de Museumkaart niet in het museum te laten scannen, ook bij online reserveren!  
Goed om te weten is dat, indien vooraf is gereserveerd, de Museumkaart bij de entree gescand moet worden voor de registratie van het bezoek. Let daarop, want zonder die scan is er geen Museumkaartvergoeding mogelijk.

27. Is een check op gezondheidsklachten nog verplicht?
Afhankelijk van het risiconiveau is een check op gezondheidsklachten verplicht. Ook blijft de bepaling van kracht dat mensen met gezondheidsklachten thuis moeten blijven en geen toegang hebben. In de toolkit is een pictogram opgenomen dat bezoekers erop wijst dat toegang alleen mogelijk is als er geen sprake is van gezondheidsklachten.

28. Moet ik gegevens registreren van bezoekers?
Ja, dat is verplicht indien het risiconiveau bepaalt dat reservering verplicht is. Als je bezoekersgegevens registreert, let dan op dat het in lijn is met het privacystatement van het museum en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

29. Ik heb vanwege een eerder protocol gegevens geregistreerd van bezoekers. Hoe om te gaan met deze gegevens?
Musea hebben in lijn met een eerder protocol bezoekersgegevens geregistreerd. We raden je aan deze gegevens na maximaal drie maanden te vernietigen; dat is een redelijke termijn in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat gegevens uiterlijk 30 september vernietigd moeten zijn.

Reacties