U bent hier

SIMIN

Marinemuseum Den Helder

SIMIN is de ‘Sectie Informatieverzorging Musea in Nederland’ van de Museumverenging. De sectie houdt zich onder andere bezig met vraagstukken rondom digitalisering en inzet van informatietechnologie in musea, standaardisering en normering, digitale duurzaamheid en born digital erfgoed.
 

Doelstelling van de sectie
SIMIN heeft als doelstelling een efficiënte en effectieve informatieverzorging te bevorderen bij en ten behoeve van Nederlandse musea en verwante instellingen. 
 
Onder informatieverzorging wordt hier verstaan: het verzamelen, vastleggen, toegankelijk maken en verspreiden van gegevens die ontleend zijn aan collecties, zoals boeken, documentatiemateriaal, beeldmateriaal en voorwerpen, in zowel fysieke als digitale vorm. 
 
Bovendien tracht SIMIN de onderlinge samenwerking, de uitwisseling en overdracht van kennis, onderzoek en professionalisering van de informatieverzorging binnen musea te bevorderen, zowel op het niveau van de informatiewerkers in de praktijk als op directie- en beleidsniveau.
 
Het beleid en de activiteiten van SIMIN zijn vanuit de aard van de sectie van de Museumvereniging verbonden met het beleid van de Museumvereniging.

Doelgroep van de sectie
De SIMIN-doelgroep bestaat uit mensen met uiteenlopende functies (bibliothecaris, databeheerder, informatiespecialist, documentalist, registrator, fotobeheerder, automatiseerder, etc.) in musea en verwante instellingen. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze functies is de taak van het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van informatie.

SIMIN streeft ernaar zowel beginners als gevorderde specialisten te voorzien van relevante inlichtingen.

SIMIN werkt samen met, houdt contact met en zet zich in voor samenwerking met andere secties binnen de Museumvereniging en andere verwante organisaties die met soortgelijke onderwerpen als ICT-ontwikkelingen, digitalisering, standaarden en dergelijke te maken hebben.

Voorbeelden van verwante organisaties zijn: Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD), Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), Netwerk Open Cultuur Data, Kennisland, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM), de Vlaamse erfgoedkoepel FARO, Packed, Erfgoedinspectie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Reinwardt Academie, het Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland (OKBN).

Doel
SIMIN wil met haar activiteiten aansluiten op de actualiteit en recente ontwikkelingen. Kernbegrippen zullen zijn:
• Samenwerking tussen erfgoedinstellingen, uit eigen initiatief of gestimuleerd door de overheid, tussen musea of binnen de erfgoedsector, inhoudelijk of organisatorisch;
• Digitale duurzaamheid en behoud digitaal geboren erfgoed;
• Toekomst van collectie(informatie) van instellingen die (gedeeltelijk) opgeheven worden of fuseren;
• Inzet van informatietechnologie (met name technologie die gebruik maakt van internet) bij vergroten publieksbereik en als ondersteuning van de eigen organisatie (efficiency, workflow, de keuze van software);
• Deskundigheidsbevordering en professionalisering;
• Auteursrechten in een digitale omgeving (open cultuur data).

Word lid van de SIMIN groep op LinkedIn en Twitter

Bestuur
Voorzitter
Walter Swagemakers 
Eye Filminstuut 

Secretaris/Penningmeester
Jo-Ann van den Berg
Nederlands Openluchtmuseum 

Leden

Marianne Nouwen-van Hees
Van Gogh Museum

Gonneke Janssen
Bijzondere Collecties, UvA 

Wouter de Voogd
Stedelijk Museum, Amsterdam

Shannon van Muijden
Zuiderzeemuseum

Laura Morison
Museum Boijmans Van Beuningen

Tags 
Agenda Nieuws

Reacties