U bent hier

Wet ruimtelijke ordening

Een nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening is 1 november 2008 van start gegaan. Ruimtelijke beslissingen worden op allerlei niveaus genomen - landelijk, regionaal en lokaal. Voortaan moet duidelijker zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast moeten gemeentelijke bestemmingsplannen actueler worden en gemeenten beter gaan toezien op ruimtelijke ontwikkelingen (handhaving). Tot slot moet de wet overzichtelijker, leesbaarder en dus eenvoudiger worden.
 

Wat is het doel van de nieuwe wet?
Met deze nieuwe wet wordt gestreefd naar een samenhangend pakket van regels voor de ruimtelijke ordening. De wet biedt een nieuw stelsel om beleid voor een duurzame leefomgeving mogelijk te maken en te normeren. De wet draagt bij aan vereenvoudiging en versnelling van procedures en beroepsprocedures. Zo wordt de duur van de bestemmingsplanprocedure gehalveerd van 58 naar 22-24 weken.
Het wetsvoorstel bevat een coördinatieregeling voor Rijk, provincie en gemeente voor bestemmingswijzigingen, vergunningen en dergelijke. Hierdoor vindt een efficiënte projectbesluitvorming plaats. Door de gelijktijdige voorbereiding en bekendmaking van besluiten, bundeling van rechtsbescherming - besluiten worden bij beroep als één besluit aangemerkt - en door beroep in één instantie. Ook zal er scherpere handhaving zijn door betere toezichts- en handhavingsmogelijkheden, uitbreiding van het instrumentarium, koppeling aan het strafrecht en de mogelijkheid tot ingrijpen als gemeenten hun taak onvoldoende uitoefenen.

Tags 
Zakelijk
Dossiers 
Wet- en regelgeving

Reacties