U bent hier

Directeurenmail woensdag 22 september 2021

woensdag 22 september 2021 - 21:34

© Ministerie van Financiën Martijn Beekman

Tijdens Prinsjesdag werd gisteren een beleidsarme begroting gepresenteerd. De specifieke Cultuurbegroting bevat geen grote verrassingen. Goed nieuws is dat de ‘verkenning voor een herstelplan voor de culturele sector’ expliciet is opgenomen in de begroting. Dat is positief want de financiële zorgen zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen niet verdwenen.

Onze lobby voor overheidssteun vanaf Q4 gaat daarom onverminderd door, met extra aandacht voor het Kamerdebat Cultuur en Corona op 28 september én een nog te plannen plenair Kamerdebat over corona-steunpakketten. Het is echt nog onbekend of het demissionaire kabinet steun beschikbaar stelt vanaf Q4. Daarbij is onduidelijk of er dan een nieuw kabinet geformeerd is. De volledige Cultuurbegroting vind je via deze link. Hieronder vind je de meest relevante passages:  

1. Herstel cultuursector

De culturele sector is zwaar getroffen door de coronacrisis. Dit vraagt onze aandacht. In overleg met de Raad voor Cultuur en in lijn met de motie Wuite c.s. verkennen we voorstellen voor een herstelplan voor de culturele en creatieve sectoren. We gunnen deze sectoren de tijd, het vertrouwen en de experimenteerruimte waar de raad om vraagt. Ons doel is om de sector weer in de hele breedte te laten draaien, te laten bijdragen aan het maatschappelijk herstel van Nederland en minder kwetsbaar te laten zijn in de toekomst.

2. 2021-2022

In 2021 vindt een beleidsdoorlichting van artikel 14 (Cultuur) van de begroting plaats. De doorlichting bestaat uit twee onderdelen: een onderdeel erfgoed, onder de noemer ‘Behoud, beheer en toegankelijkheid van erfgoed’, en een onderdeel deelname aan cultuur onder de noemer ‘Cultuur van en voor iedereen’. Deze onderdelen omvatten vrijwel het gehele artikel 14. Het onderdeel erfgoed omvat onder meer de evaluatie van de Erfgoedwet. De evaluatie richt zich op de staat van het erfgoed in Nederland en op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de instrumenten.

3. 2022-2023

In 2020 en 2021 is een aantal specifieke steunpakketten voor de culturele sector uitgevoerd voor een totaalbedrag van bijna een miljard euro. Deze steunpakketten zullen na afloop worden geëvalueerd, zoveel mogelijk aan de hand van reeds beschikbare informatie (verantwoordingsgegevens, CBS-statistieken, brancheonderzoeken). Ook zal de relatie gelegd worden met de effecten van de generieke steunmaatregelen voor de sector.

Steun via gemeente beschikbaar

Het Kabinet reserveerde eerder voor het derde kwartaal 2021 51,5 miljoen euro voor de regionale en lokale cultuur, waarvan 36,5 miljoen euro voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en 15 miljoen euro ter compensatie voor de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. De minister zei vorige week, in reactie op onze Museumcijfers, bij WNL Goedemorgen Nederland hierover het volgende (zie video in bijlage). Check bij je gemeente wat en hoe beschikbaar is voor 'lokale cultuur'.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Webinar effectieve lobby

Onze museumsector heeft tijd en middelen nodig om de laatste fase van de coronacrisis door te komen. Zo zullen de bezoekcijfers niet meteen terug zijn op het oude niveau én is investeren in aantrekkelijk aanbod lastig na een periode waarin veel reserves zijn aangesproken. Dat maakt het extra belangrijk om nu actief te lobbyen bij gemeenten. In het najaar worden de teksten van verkiezingsprogramma’s definitief gemaakt. Dit is de tijd om te werken aan sterke banden met lokale politici. Meer informatie over het webinar en aanmelden vind je hier, later deze week ontvang je een uitnodiging. 

De komende periode zullen we vanuit de Museumvereniging/Museumkaart extra (online) campagnes voeren om het bezoek verder aan te moedigen. En zoals gezegd gaat de lobby voor steun vanaf Q4 onverkort door. 

Reacties