U bent hier

Hoe is het om te werken in een museum?

woensdag 28 februari 2018 - 10:04

Photo by Michael D Beckwith on Unsplash

Het is inmiddels bijna 10 jaar geleden dat de toenmalige Vereniging van Rijksmusea een onderzoek heeft laten uitvoeren onder haar bij de VRM-CAO aangesloten leden. Destijds bedoeld om zicht te krijgen op de ontwikkelingen binnen de branche en te onderzoeken welke vaardigheden medewerkers nodig hebben om de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Sinds die tijd is er veel veranderd binnen de museale wereld en binnen de arbeidsmarkt in het algemeen.

Blijkens eerste gesprekken zijn enkele andere opvallende ontwikkelingen: 
● Musea richten hun blik naar buiten op zoek naar meer en andere potentiële bezoekers en moeten blijvend hun positie op de vrijetijdsmarkt bevechten; 
● De NMV en de VRM zijn in 2014 gefuseerd waardoor meer dan 400 musea zijn aangesloten die zeer verschillen in grootte, opdracht en organisatievraagstukken;
● De snelheid van o.a. technologische ontwikkelingen vereist een flexibele en meer wendbare organisatie waarin mensen werken die in staat zijn om deze ontwikkelingen te kunnen volgen;
● Mensen moeten langer doorwerken tot hun pensioen;
● Sommige specialistische functies laten zich lastig werven; 
● De instroom van jonge mensen lijkt moeilijk te verlopen, vergrijzing is een trend; 
● De pensionering van de z.g. babyboomers en de noodzakelijke kennisborging is een uitdaging;
● Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn binnen tal van musea taken van voorheen betaalde medewerkers overgenomen door vrijwilligers.

De gerichtheid van musea op publiek heeft in de afgelopen jaren geleid tot stijgende bezoekersaantallen en stijgende eigen inkomsten. Deze verschuiving van aandacht heeft ook gevolgen gehad voor de eisen die aan het personeel zijn gesteld en de inrichting van organisaties. Er hebben verschuiven plaatsgevonden, functies zijn afgenomen en nieuwe functies zijn ontstaan. Daarbij lijkt gerichtheid op het personeel in toenemende mate van belang voor het kunnen behouden van medewerkers binnen de veranderende arbeidsmarkt. 

Om goed zicht te krijgen op de personele- en arbeidsmarktvraagstukken in de sector heeft de Museumvereniging opdracht gegeven voor het project “Toekomst van werken in musea”. Dit project heeft als doel te werken naar een strategische HR agenda voor de toekomst van de sector die enerzijds handvatten geeft aan de leden maar anderzijds ook een leidraad kan vormen voor de cao onderhandelingen van de museum CAO. 

Om de betrokkenheid vanuit de leden te vergroten is een begeleidingscommissie samengesteld bestaande uit een aantal zakelijk directeuren en hoofden P&O. Om de kleinere musea een stem te geven is contact gezocht met het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en ook de grote groep vrijwilligers werkzaam in de sector wordt niet vergeten.

Marco Grob, zakelijk directeur Centraal Museum is voorzitter van de begeleidingscommissie. Om het project strategisch en inhoudelijk vorm te geven is Sandra Liefhebber, voormalig hoofd P&O van Naturalis, aangetrokken als projectleider. 

Het onderzoek zal gedaan worden aan de hand van deskresearch uit relevante rapporten, de Museana gegevens en een aantal diepte interviews met de leden van de Museumvereniging. Uit vooronderzoek is duidelijk geworden dat de vraagstukken bij de verschillende categorieën musea nogal uiteenlopen. Er zullen ongeveer 30 musea worden benaderd waarbij rekening zal gehouden worden met deze diversiteit (zowel cao als niet cao musea, klein en groot en geografisch gespreid).

Mocht u echter niet benaderd zijn en toch graag een bijdrage willen leveren dan verzoeken we u om contact op te nemen met de Museumvereniging in de persoon van Gea Wold.

We verwachten rond de zomer 2018 met de eerste bevindingen van het onderzoek naar buiten kunnen treden.

Reacties