U bent hier

Musea op de kaart bij begrotingsbehandeling

vrijdag 23 november 2018 - 15:35

Met aandacht voor vrijwilligers, bruikleenverkeer, de Geefwet en de herinrichting van het cultuurstelsel, staan musea volop in de belangstelling. 


Cultuurdebat
Tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer op 19 november was veel aandacht voor de gezamenlijke opgaves van musea op het gebied van collectiemobiliteit. Zo pleitten de cultuurwoordvoerders wederom voor verruiming van de indemniteitsregeling en behoud van de Geefwet. Er werden ook goede voorbeelden genoemd van museale samenwerking zoals het Canon-Netwerk, Netwerk Zuiderzeecollectie en het netwerk Plantage Musea. Met hun inbreng toonden cultuurwoordvoerders van zowel coalitie- als oppositiepartijen zich wederom betrokken bij de musea. Want musea verrassen en verrijken met hun collecties bezoekers, gemeenschappen en de maatschappij als geheel. Ze vertellen verhalen die we niet mogen vergeten. Elke collectie toont een deel van ons cultureel kapitaal – ons echte goud!

Voorafgaand aan het debat heeft de Museumvereniging gesprekken gevoerd met de cultuurwoordvoeders Aartsen (VVD), Geluk-Poortvliet (CDA) en Bergkamp (D66). In deze gesprekken hebben we gepleit voor de noodzakelijke aandacht voor collectiebeheer en de druk op de collectiezorg benoemd. Ook onze wens voor verruiming van de indemniteitsregeling hebben we opnieuw voor het voetlicht gebracht. Tot slot waren collectiemobiliteit en de besteding van het digitaliseringsbudget onderwerp van gesprek. 

Bruikleenverkeer
Zowel VVD als D66 bracht het belang van collectiemobiliteit onder de aandacht bij minister Van Engelshoven. D66 Kamerlid Bergkamp sprak daarbij ook de wens uit om het plafond van de indemniteitsregeling te laten vervallen. De minister zag een volledige indemniteit op korte termijn niet van de grond komen, maar gaf aan het voorstel te onderzoeken. Voor musea is verruiming van de garantstelling naar 100% belangrijk, omdat de verzekeringskosten bij buitenlands bruikleenverkeer blijven toenemen. Door volledige indemniteit voorkomen we dat tentoonstellingen straks niet meer van de grond komen.

Geefwet
Kamerlid Geluk-Poortvliet van het CDA benadrukte dat de Geefwet ‘cruciaal’ is voor musea en behouden moet blijven. De minister erkende het belang van de Geefwet en beloofde dit nog eens onder de aandacht te brengen van Staatssecretaris Snel van Financiën. De Geefwet wordt in 2019 geëvalueerd.

Vrijwilligers
Zo’n 16% van de musea draait volledig op de tomeloze energie en toewijding van vrijwilligers. Samen voegen zij een onschatbare waarde toe aan de Nederlandse musea. En hierin kunnen zij een steuntje in de rug gebruiken. Wij zijn daarom blij met de motie van CDA Kamerlid Geluk-Poortvliet. Zij verzoekt daarin de minister om drie zaken te onderzoeken. Als eerste, de mogelijkheden voor opleiding of kennisverdieping. Als tweede, juridische en bestuurskundige ondersteuning bij bestuurstaken. Als derde, hoe hulp bij het doen van fondsaanvragen voor vrijwilligers kan worden versterkt.

Cultuurstelsel vanaf 2021
De regionale spreiding van cultuur en het feit dat er geen rijksmuseum onder de rivieren is, blijft een aandachtspunt in de politiek. Dat bleek onder meer uit de motie Aartsen-Bergkamp, waarin zij de minister verzoeken in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de komende basisinfrastructuur expliciet te informeren naar een nationaal museum voor design in Brabant. Desgevraagd adviseert de Museumvereniging de minister om in de uitvoering van de motie oog te houden voor de reeds bestaande musea met een designcollectie.

Tot slot noemde D66 Kamerlid Bergkamp het onderwerp herkomstonderzoek waarmee veel musea zijn beziggeweest afgelopen jaren. Ze opperde of er geen tentoonstelling over de laatste ‘verweesde werken’ kan worden georganiseerd door musea. Ook sprak ze haar waardering uit dat de vier musea van wereldculturen over het onderwerp roofkunst het gesprek aangaan. Ze vroeg de minister of die het gesprek over de randvoorwaarden daarvoor wil bevorderen.

------------------------------------------------------------------------------- 
Voor vragen of opmerkingen over de inzet van de Museumvereniging bij de begrotingsbehandelingen kunt u contact opnemen met Amber Leguit of Lodewijk Kuiper, beiden Beleidsmedewerker Public Affairs, via 020-551 2900.

Reacties