U bent hier

Tweede Kamer toont hart voor mensen en musea

maandag 18 november 2019 - 18:01

Van links tot rechts, in coalitie en oppositie spraken politici zich tijdens de begrotingsbehandeling op 18 november uit over de waarde en de prijs van cultuur. Ook kwamen rijksmusea en gratis toegang gedurende een dag per maand weer ter sprake. Jarenlange ervaring met een gratis Museumweekend, gedegen onderzoek in opdracht van OCW - destijds minister Plasterk - en ervaring in o.a. Frankrijk en Groot-Brittannië leert dat je hierdoor nauwelijks nieuw publiek bereikt. En mensen die al gaan of van plan zijn dat te doen, stellen dat uit tot die gratis dag of mijden musea die niet gratis zijn. Dit voorstel spant het paard achter de wagen. Om alle inwoners van ons land te stimuleren tot een blijvende binding met museale collecties is wat anders nodig. De moties van Ellemeet (Groen Links) en Geluk (CDA) gaan daarover. 

De vraag is of politici zich er ook in financiële zin hard voor maken dat Nederlandse musea aantrekkelijke en leerzame tentoonstellingen neer kunnen zetten waarmee een ieder zich kan verrijken. Jong en oud, veelgaander of niet. Voor de bescherming van een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, is er de Erfgoedwet en om die goed te laten werken, moeten gemeenten en provincies voldoende geld krijgen. De G40 hebben de noodklok geluid dat de komende jaren de tekorten zelfs zullen groeien en daardoor worden ook museale collecties in hun voortbestaan bedreigd. Maar de staat van de collecties vraagt ook nu al meer aandacht en zorg en om de lacunes in beeld te brengen is nader onderzoek noodzakelijk zoals Groen Links terecht stelt.

Maar ook waarderen van de inzet van vele vrijwilligers en een redelijke beloning voor werkenden in de sector, verduurzamen van depots en huisvesting, verlagen van de werkdruk onder collectiemedewerkers en conservatoren en onderzoekers - daar is hulp van overheden onmisbaar en juist die van de rijksoverheid. Want nu musea ongeveer hetzelfde bedrag aan eigen inkomsten verwerven als aan subsidies ontvangen, is verdere groei van de eigen inkomsten vaak niet realistisch. Het gaat om investeringen van de overheid in de achterkant van het museumbedrijf die zich op langere termijn zullen uitbetalen aan de voorkant: meer en vaker bezoek door een gevarieerder publiek en gespreid over het hele land.

Want om eigentijdse verhalen te vertellen moeten conservatoren zich verdiepen in de collectie en die interpreteren voor en met mensen die nu nog niet naar musea komen. Om een echt aansprekend verhaal te vertellen en bruiklenen of tentoonstellingen door het land te laten reizen, is soms restauratie van objecten noodzakelijk. Of helpt een garantstelling door de overheid voor topstukken die uit het buitenland worden gehaald voor interessantere tijdelijke tentoonstellingen waarvoor het CDA pleit. En waar het schoolbezoek in het primair onderwijs achterblijft bij het voortgezet onderwijs helpt het als de minister van OCW deze middelen voor Museumeducatie oormerkt in de zogenaamde prestatiebox.

Alleen samen vertellen musea het hele verhaal, het steeds veranderende verhaal van onze samenleving. Met als doel om alle inwoners van ons land te verbinden met museale collecties. En dat is een mensenrecht in Nederland, vastgelegd in het recht op onbelemmerde culturele ontplooiing. 

Reacties