U bent hier

Wat is nu wel of geen omzet voor NOW1?

woensdag 23 december 2020 - 13:05

Het doel van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies, bij te kunnen staan in hun loonkosten. Daarbij wordt voor de hoogte van de subsidie gekeken naar de loonkosten én naar het omzetverlies dat een werkgever heeft. Om te bepalen hoe groot het omzetverlies is, moet een werkgever de omzet over de subsidieperiode afzetten tegen de omzet van de onderneming over 2019 (voor NOW1 is dat de omzet over heel 2019 gedeeld door 4).

De Taskforce culturele en creatieve sector – waarin ook de Museumvereniging samenwerkt - heeft begin november de ministeries van OCW en SZW nogmaals verzocht om de richtlijnen voor de NOW zo aan te passen dat corona noodsteun aan culturele organisaties niet tot de omzet voor de NOW wordt gerekend. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies van gemeenten, provincies, van het ministerie van OCW of de Rijkscultuurfondsen. In het geval dat die in de NOW-regeling meetellen als omzet, kan er gekort worden op de subsidie vanuit de NOW. Ook bij het wetgevend overleg Cultuur op 23 november jl is dit onderwerp door ons aan de orde gesteld. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die het kabinet oproept om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW aangepast kunnen worden zodat noodsteun aan culturele organisaties zoals musea niet met de NOW wordt verrekend. Inmiddels is duidelijk dat van een dergelijke verbetering geen sprake zal zijn. 

In de Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket van 9 december wordt nader ingegaan op het omzetbegrip binnen de NOW en wordt benadrukt dat dubbelfinanciering vanuit het Rijk voorkomen moet worden. Meer informatie over dit proces en het omzetbegrip staat ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-omzetbegrip-in-de-now Samengevat komt dit neer op het volgende:

Het omzetbegrip NOW sluit aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming. Voor non-profitorganisaties, zoals musea en vele andere culturele instellingen, wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is bepaald dat deze altijd als omzet moeten worden gezien voor de NOW.

Of andere subsidies meetellen als omzet voor de NOW is afhankelijk van de reguliere bedrijfsactiviteiten van een onderneming en hoe de subsidie daarop aansluit. Subsidies die in het kader van corona zien op het compenseren van weggevallen inkomsten, zullen als omzet voor de NOW worden gezien. Subsidies die zien op aanpassingen die gedaan worden om een onderneming of museum aan te passen aan de anderhalve meter samenleving, worden niet gezien als omzet voor de NOW.

Een huurverlaging of –kwijtschelding kwalificeert voor een museum niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging ziet voor een museum namelijk op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere manier van inkomen verwerven: bezoekers laten genieten van een tijdelijke tentoonstelling of vaste presentatie gasten. Eenzelfde redenering is denkbaar voor (zaal)verhuur en winkel.

Ook een gift of donatie zoals van het Kickstart Cultuurfonds is veelal bedoeld voor aanpassingen aan de anderhalve meter samenleving. In dat geval is de gift geen omzet volgens het jaarrekeningenrecht en dus ook niet voor NOW.  

Om van andere noodsteun vanuit overheden en fondsen te bepalen of deze tot de NOW-omzet moet worden gerekend is het handig om niet alleen naar de aanvraag en toekenning van subsidie te kijken maar ook in kaart te brengen in hoeverre de drie perioden van verplichte sluiting hebben geleid tot het niet terug kunnen verdienen van investeringen in tentoonstellingen, presentaties en activiteiten of evenementen. Sommige tentoonstellingen zijn afgelast, andere zijn uitgesteld; in beide gevallen kunnen er meerkosten zijn die door de noodsteun gedekt worden. Hoe meer aanwijsbare kosten uit de noodsteun worden gedekt, hoe kleiner de kans dat deze noodsteun als NOW-omzet wordt gezien. 

Advies

Of in concrete gevallen sprake is van omzet, kan een museum het best in overleg met een accountant of administrateur beoordelen. Dat geldt eveneens voor het tijdvak of de periode waaraan omzet en subsidies worden toegerekend. Helaas kan het verenigingsbureau individuele musea niet ondersteunen bij deze afweging, omdat er meer informatie, tijd en deskundigheid voor nodig is dan waar de Museumvereniging over beschikt.

Nota bene

Tijdens de verplichte tijdelijke sluiting t/m mei hebben musea vanuit Stichting Museumkaart in totaal 10 miljoen euro voorschot op de bezoekvergoeding 2020 ontvangen. Dit is dus een voorschot, geen gift, geen omzet of geen bate voor de jaarrekening 2020 van betreffend museum.

Reacties