U bent hier

Veelgestelde vragen

De Museumvereniging is een branchevereniging van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de negen secties  oftewel vakgroepen.  Wij noemen dat daarom participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als u niet meer bij een museum werkt.

De leden van onze branchevereniging betalen contributie. Wij financieren kosten van – de organisatie van – onze activiteiten deels uit de contributies. Werknemers van musea die lid zijn betalen daarom een lager tarief dan andere deelnemers aan activiteiten.

Het BTW-nummer van de Stichting Museumkaart is NL5412596B01.

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Baten die betrekking hebben op aankopen voor de collectie worden buiten beschouwing gelaten. Het aantal stemmen van een lid tijdens de Ledenvergandering is afhankelijk van de categorie waarin zij valt.

Categorie

1

2

3

4

5

Aantal stemmen

1

2

3

4

5

Baten x 1000

<50

50-100

100-200

200-400

400-800

Contributie (excl. BTW) 2014

€ 271

€ 328

€ 439

€ 652

€ 1.038

Categorie

6

7

8

9

10

Aantal stemmen

6

7

8

9

10

Baten x 1000

800-1.600

1.600-3.200

3.200-6.400

6.400-12.800

>12.800

Contributie (excl. BTW) 2014

€ 1.638

€ 2.509

€ 3.710

€ 5.296

€ 7.309

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling. 

Lid

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking te komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea

Leden kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO  en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Leden hebben stemrecht in de Ledenvergadering en worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter. 

Gelieerde instelling

Elke in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft maar verder voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan gelieerde instelling worden. Gelieerde instellingen worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea voor zover deze van toepassing is. 

Gelieerde instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO met uitzondering van deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Gelieerde instellingen zijn genodigd voor de Ledenvergadering waarin zij echter geen stemrecht hebben.

Belangstellende instelling

Elke Nederland gevestigde instelling, zonder winstoogmerk, die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector speelt, kan belangstellende worden van de Museumvereniging.

Belangstellende instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO, met uitzondering van het voeren van de Museumkaart en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Belangstellende instellingen zijn niet genodigd voor de Ledenvergadering.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging door een lid, gelieerde of belangstellende instelling kan per het einde van elk kalenderjaar door schriftelijke kennisgeving aan het bureau van de Museumvereniging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

Contributie

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar één jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Baten die betrekking hebben op aankopen voor de collectie worden buiten beschouwing gelaten. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Contributie categorie

1

2

3

4

5

Baten x € 1000

<50

50-100

100-200

200-400

400-800

Contributie (excl. BTW) 2015

€ 274

€ 331

€ 443

€ 659

€ 1.048

Contributie categorie

6

7

8

9

10

Baten x 1000

800-1.600

1.600-3.200

3.200-6.400

6.400-

12.800

>12.800

Contributie (excl. BTW) 2015

€ 1654

€ 2.534

€ 3747

€ 5.349

€ 7382

Kring

Arbeidsvoorwaarden

Rijksmusea

Omvang fte

< 50 fte

> 50 fte

< 50 fte

> 50 fte

Kring contributie vast

€ 3.535

€ 3.535

€ 3.535*

€ 3.535

Kring contributie variabel

€    252

€ 42,92/fte

€    252

€ 42,92/fte

* indien een lid deelneemt aan beide kringen geldt alleen de vaste contributie voor de kring Arbeidvoorwaarden.

De Museumvereniging telde per 1 juli 2014 497 leden. 
(463) museale instellingen en 34 niet-museale instellingen.)

Musea die geen lid zijn van de Museumvereniging maar wel de Museumkaart voeren mogen deze na 1 januari 2010 alleen nog voeren als zij lid zijn geworden.

De Museumvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40410127.

De Stichting Museumkaart staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41234676.

Het BTW-nummer van de Museumvereniging is NL003878600B01.

De IBAN-code van de Stichting Museumkaart is NL65 RABO 0138 4019 77.

De BIC-code van de Stichting Museumkaart is RABONL2U.

In hoeverre kan het projectteam Museale Verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

Voor informatie over en de resultaten van het herkomstonderzoek Museale Verwervingen vanaf 1933, zie de website van het project.

De publicatie Museale Verwervingen vanaf 1933, die naar aanleiding van het onderzoek is verschenen, is op aanvraag te verkrijgen via deze website.

Mocht u vragen hebben over het project of bezig zijn met het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Sophie Olie, Secretaris Museale Verwervingen vanaf 1933. Zie hieronder de contactgegevens.

Contact

Museumvereniging
Sophie Olie, Secretaris Museale Verwervingen vanaf 1933
Postbus 2975
1000 CZ Amsterdam

Esolie@museumvereniging.nl
T: 020-5512900

De tentoonstellingsagenda van de Europese musea staat op http://www.euromuse.net

 

Als bijlage bij Museumtijdschrift zit de Tentoonstellingsagenda. Musea kunnen hun tentoonstellingen hiervoor digitaal aanmelden. Zie Museumtijdschrift.

Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of het museum uiteindelijk moet kunnen worden opgenomen in het museumregister (kwaliteitskeurmerk van het museumveld). Het lidmaatschap van de Nederlandse Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie.

Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van uw provincie, die u kan helpen bij het inschatten van de mogelijkheden en kan informeren over relevante cursussen, e.d. om verder te komen met uw plannen.

De definitie van 'museum' staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea. Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier niet onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen niet tot de musea.

De definitie luidt als volgt:
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

1. Pictoright (opvolger van Beeldrecht) benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie.

2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum.

Wat gedaan wordt om de rechthebbenden op te sporen, zorgvuldig documenteren, zodat in geval het museum wordt aangesproken er bewijsmateriaal is over welke pogingen zijn ondernomen (zgn. due dilligence).

In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen (zowel door particulieren als door bedrijven), legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

De brochure Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift, een uitgave van Kunst & Zaken, geeft op veel vragen op het gebied van schenken en de fiscus een duidelijk antwoord. Kijk hiervoor op www.cultuurmecenaat.nl onder Fiscale mogelijkheden, waar de brochure te downloaden is.

Voor leden van de Museumvereniging is een model schenkingsovereenkomst beschikbaar, op te vragen bij Anne van Velden.

Wat wordt onder een ANBI verstaan en wat zijn de fiscale voordelen van de status van ANBI?

Voor meer informatie hierover kan men terecht op onze website onder  ANBI. Een handige informatiebron is de site van de belastingdienst: vul als zoekterm ANBI in.

Aan welke voorwaarden moet de verlichting in een museum voldoen om op een, vanuit het oogpunt van behoud van de collectie, aanvaardbaar niveau uit te komen?

Voor deze materie kan men zich het beste wenden tot het Instituut Collectie Nederlandinfo@icn.nl020-3054545. Daar is o.a. een informatiebulletin uitgegeven over dit onderwerp 'Lichtlijnen' geheten. Die is ook te downloaden van de website van ICN.

Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van een calamiteitenplan inzake brand en/of waterschade? Hoe moeten objecten tijdens en na de brand behandeld worden?

Met vragen hierover kan men o.a. terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zie hiervoor de informatie bij RCE en Veilig Erfgoed.

Verder kan men bij collega's proberen zijn licht op te steken. Vooral de bestuursleden van de sectie Veiligheidszorg en Facility Management van de Museumvereniging kunnen wellicht verder helpen.

Ook kan men bij het ICN informeren (info@icn.nl) en op de website van het LCM staat informatie over veiligheidszorg.

Welke overwegingen kunnen een rol spelen voor een museum bij de keuze òf (en hoe) de collectie te verzekeren? 

Verzekeren is een moeilijk onderwerp. Unieke objecten zijn nu eenmaal per definitie onvervangbaar. Verzekeren kost meestal erg veel geld en men moet zich voortdurend blijven afvragen wat men er eigenlijk voor terug krijgt, zeker gezien de vaak uitgebreide uitsluitingen en uitzonderingen. In de overwegingen moet goed betrokken worden wat er precies met de collectie gebeurt en of onderdelen daarvan aan (extreme) risico's worden blootgesteld. Waar bestaat de collectie precies uit en hoe onvervangbaar zijn de onderdelen daarvan? Men kan ook vanaf de andere kant kijken en veel geld uitsparen door (gedeeltelijk) niet te verzekeren. De Museumvereniging heeft het onderwerp verzekeren als een belangrijk aandachtspunt op de agenda gezet, de eerste stapen zijn gezet.

Voor verder advies kan men zich ook wenden tot het ICN: Frank Bergevoet en Marja Peek houden zich bezig met indemniteit en het niet-verzekeren in zijn algemeenheid. E-mail: Frank.Bergevoet@icn.nlMarja.Peek@icn.nl.

Hoe kan een museum zich aanmelden voor het Museumregister?

Stuur de contactgegevens van uw instelling (naam instelling, bezoekadres, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersoon in het kader van de aanmelding) naar:info@museumregisternederland.nl o.v.v. aanmelding voor registratie.

Kijk ook op de website van het museumregister.

Welke bestuursvormen worden gebruikt in de culturele sector en hoe komt men te weten welke vorm het best bij zijn/haar museum past?

Voor overwegingen om tot de keuze van een bestuursvorm te komen en voor voorbeeldstatuten en reglementen behorend bij de verschillende bestuursvormen, wordt verwezen naar de website van de Code Cultural Governance: http://www.culturalgovernance.nl

Is er een voorbeeld beschikbaar van hoe een bruikleenovereenkomst eruit kan zien?

Voor leden van de Museumvereniging zijn twee model bruikleenovereenkomsten (één voor kortlopende bruiklenen en één voor langdurige bruiklenen) beschikbaar, op te vragen bij secretariaat.

Voor een overeenkomst in het internationale bruikleenverkeer kan men de site van NEMO (Network of European Museum Organisations) raadplegen: NEMO 

Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij dit museum ligt?

Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Voor meer informatie kijk op de website van Pictoright (de opvolger van Beeldrecht).

Een voorbeeld: mag een museum een kunstwerk ten behoeve van promotieactiviteiten reproduceren? 
Onder de nieuwe Auteurswet mag naast de eigenaar ook de bezitter en houder van een kunstwerk dit vrij tentoonstellen of het, met oog op verkoop, in een catalogus publiceren. Ook mag een kunstwerk gereproduceerd worden en openbaar gemaakt 'voor zover dat noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling'. Commercieel gebruik is uitgezonderd. Of hieronder ook tentoonstellingscatalogi vallen is door de rechter nog niet uitgemaakt.

Hoe lang heeft een museum, als lid van de Museumvereniging, de tijd om zich te registreren (voldoen aan de eisen van Museumregister Nederland)?

Per 1 januari 2009 moet een museum geregistreerd zijn om als lid van de Museumvereniging in aanmerking te komen. Musea die al lid waren, maar nog niet geregistreerd, hebben tot 1 januari 2015 de tijd om zich te registeren.

Ik heb mij via deze website geabonneerd, wanneer gaat dit abonnement in/wanneer ontvang ik het eerste nummer van mijn abonnement?

Als nieuwe abonnee ontvangt u een bevestigingsmail waarin staat wanneer u het eerste nummer kunt verwachten.

Waar vind ik mijn abonnementsnummer?

Uw abonneenummer kunt u opvragen via www.aboland.nl , of 0900 - 226 52 63

Ik wil graag een adreswijziging doorgeven. Hoe kan ik dat doen?

U kunt uw adres wijzigen via www.aboland.nl.

Ik heb mijn tijdschrift niet ontvangen, met wie kan ik contact opnemen?


U kunt uw bezorgklacht melden via www.aboland.nl, of 0900 - 226 52 63.

Wat is de opzegtermijn van mijn abonnement?

Er geldt een opzegtermijn van 4 weken voor de verschijningsdatum van het laatste nummer.

Kan ik een afwijkend factuuradres, bijvoorbeeld dat van mijn werkgever, opgeven?

Ja dat kan. In het aanmeldformulier kunt u aangeven waar de factuur naar toe moet worden gestuurd. Ongeacht of u of uw werkgever betaalt, kunt u aangeven waar u het magazine wilt ontvangen; thuis of op kantoor. Voor het meest actuele aanbod, kijkt u op onze abonnementenpagina.

Kan ik in een keer meerdere abonnementen afsluiten voor mijn bedrijf?

Ja, dat is mogelijk. Neem contact op met Abonnementenland via 0900 - 226 52 63, of klantenservice@aboland.nl.

Ik heb het abonnementsgeld per abuis 2 keer betaald. Hoe ontvang ik het dubbelbetaalde bedrag terug?

Indien u zowel de eerste acceptgiro als de herinnering heeft betaald, zorgen wij ervoor dat het dubbel betaalde bedrag automatisch op uw rekening wordt teruggestort.

Ik heb mijn abonnement al betaald en toch een herinnering ontvangen. Hoe kan dit?

De verwerking van uw betaling en het aanmaken van de herinnering kunnen elkaar gekruist hebben. Indien u al betaald heeft, kunt u de herinnering als niet ontvangen beschouwen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik mij abonneer?

Aan ons verstrekte gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer van abonnees zijn opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen. Daarbij kunnen wij uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest.

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling. 

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking te komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea

Leden kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO  en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Leden hebben stemrecht in de Ledenvergadering en worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter.