U bent hier

Veelgestelde vragen (FAQ)

Lidmaatschap Museumvereniging

 • Wat heb ik eigenlijk aan het lidmaatschap?

  De voordelen van het lidmaatschap vindt u hier.

 • Mogen uitsluitend musea die lid zijn van de Museumvereniging de Museumkaart voeren?

  Musea die geen lid zijn van de Museumvereniging maar wel de Museumkaart voeren mogen deze na 1 januari 2010 alleen nog voeren als zij lid zijn geworden.

 • Hoe lang heeft een museum, als lid van de Museumvereniging, de tijd om zich te registreren (voldoen aan de eisen van Museumregister Nederland)?

  Per 1 januari 2009 moet een museum geregistreerd zijn om als lid van de Museumvereniging in aanmerking te komen. Musea die al lid waren, maar nog niet geregistreerd, hebben tot 1 januari 2015 de tijd om zich te registeren.

 • Hoeveel leden telt de Museumvereniging?

  De Museumvereniging telt per 1 januari 2018 487 leden. (450 museale instellingen, 29 niet-museale instellingen met erkenning gelieerde instelling, 8 belanghebbenden)

 • Hoe word ik lid van de Museumvereniging?

  Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van Museumregister Nederland) kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Lees verder op Word Lid.

 • Wat kost het lidmaatschap?

  De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar.

 • Kan ik op persoonlijke titel lid worden van de Museumvereniging?

  De Museumvereniging is een branchevereniging van musea. Dat betekent dat alleen musea lid kunnen zijn, vertegenwoordigd door hun directeur. Alle medewerkers van een museum dat lid is kunnen participeren in één of meer van de negen secties oftewel vakgroepen. Wij noemen dat daarom participanten. Alle voordelen van het lidmaatschap van het museum vervallen automatisch als u niet meer bij een museum werkt.

Museumkaart

 • Ik wil graag Museumkaarten bestellen. Waar kan ik dat doen?

  Musea kunnen Museumkaarten bestellen via Museumcontact.

 • Ik wil graag onze bezoekgegevens bij u indienen. Hoe wilt u die ontvangen?

  Musea kunnen hun bezoekgegevens doorgeven via Museumcontact.

Professionalisering musea

 • Kunt u mij informatie verstrekken over het oprichten van een museum?

  Er spelen bij het oprichten van een museum verschillende vraagstukken. Zo is het belangrijk de keuze te maken of het museum uiteindelijk moet kunnen worden opgenomen in het museumregister (kwaliteitskeurmerk van het museumveld). 

  Het lidmaatschap van de Museumvereniging is vanaf 1 januari 2009 gekoppeld aan deze registratie. Verder verwijzen wij naar de museumconsulent van uw provincie. 

 • Waar vind ik de definitie van het begrip 'museum'?

  De definitie van 'museum' staat in de vertaalde Ethische Code voor Musea.Deze definitie is de meest toegepaste in het museale veld. Dat betekent bijvoorbeeld dat commercieel werkende instellingen hier NIET onder vallen. Ook expositieruimtes zonder eigen collectie behoren strikt genomen NIET tot de musea. De definitie luidt als volgt: Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 • Welke maatregelen moet een museum nemen als het gebruik wil maken van werken waar in principe het auteursrecht op rust, maar waarvan de rechthebbende onbekend en/of onvindbaar is?

  1. Pictoright (opvolger van Beeldrecht, www.pictoright.nl) benaderen met de vraag of zij soms deze nalatenschap beheren wat betreft de rechten. Dat is een vaker voorkomende constructie. 

  2. Op de site van het museum een oproep zetten zodat mogelijke rechthebbenden zich kunnen melden bij het museum. Wat gedaan wordt om de rechthebbenden op te sporen, zorgvuldig documenteren, zodat in geval het museum wordt aangesproken er bewijsmateriaal is over welke pogingen zijn ondernomen (zgn. due dilligence).

  Meer informatie: Museumcontact.nl

 • Aan welke regels is een museum gebonden bij gebruik van beeldmateriaal waarvan het auteursrecht niet bij dit museum ligt?

  Voor het gebruik van beeldmateriaal dat auteursrechtelijk is beschermd, is altijd vooraf toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Op de website van Pictoright staat veel informatie over dit onderwerp. 

 • In welke vorm en onder welke voorwaarden leveren schenkingen (zowel door particulieren als door bedrijven), legaten en erfenissen binnen de grenzen van de wet het maximale profijt?

  Cultuur-Ondernemen heeft een mooie brochure uitgegeven in het kader van het programma Cultuurmecenaat: Geven aan cultuur, de fiscale voordelen van uw gift.Hierin staan alle vormen van schenken aan cultuur helder op een rij met informatie over de fiscale aftrekbaarheid. Voor particulieren zijn dat onder meer de volgende opties:

  • Eénmalige of periodieke schenkingen van geld of in de vorm van kunst.
  • Nalaten: erfstellingen of legaten, maar bijvoorbeeld ook de kwijtscheldingsregeling, die inhoudt dat - een deel van - successieaanslag wordt voldaan door eigendomsoverdracht van een waardevol kunstvoorwerp aan de staat.
  • Oprichten van een fonds of stichting door de particulier zelf of als fonds op naam bij een instelling, bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds.
    

  Verder biedt de brochure nog informatie over cultuurleningen en de mogelijkheden voor bedrijven om te geven.

  Geefwet
  Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. 

  In de leidraad vindt u meer informatie over de mogelijkheden die de Geefwet biedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lodewijk Kuiper,afdeling Public Affairs. 

Museale Verwervingen

 • In hoeverre kan het projectteam Museale Verwervingen hulp bieden bij het onderzoek?

  Het interne onderzoek moeten de musea zelf doen. Bij problemen en vragen over de aanpak van het onderzoek en over de herkomstgeschiedenis van objecten kan het projectteam ondersteuning bieden.